Foreslår register over stats­ansattes økonomiske interesser

Registreringsordning skal forhindre mulige interessekonflikter når saker behandles i forvaltningen.

Fredag, 31. juli 2020 - 6:58

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt ut på høring et forslag til lovhjemmel for etablering av en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser.

Høringsnotatet om en lovhjemmel for dette bygger hovedsakelig på et høringsbrev sendt ut i 2017.

«Formålet med en registreringsordning er å bidra til å styrke tilliten til at det ikke foreligger lojalitets- eller interessekonflikter når saker behandles i forvaltningen, ved at statlige arbeidsgivere får mulighet til oversikt over ansattes private økonomiske interesser og engasjementer», skriver departementet.

Det er den enkelte virksomhet som selv skal vurdere behovet for en lokal registreringsordning, og hvilke stillinger som skal være omfattet av den. 

Retningslinjer skal angi kriterier for virksomhetenes vurdering av hvilke ansatte som kan omfattes av ordningen og hvilke opplysninger som kan registreres.

Høringsfristen er 29. oktober 2020.

– Større åpenhet

I forbindelse med den den tidligere høringen understreket daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner viktigheten av åpenhet i offentlig forvaltning. 

– Hensikten med den nye registreringsordningen er å bidra til større åpenhet om forhold som kan skape uheldige lojalitets- eller interessekonflikter. Samtidig må ordningen balanseres mot hensynet til den ansattes personvern og rettigheter, sa Sanner.

Departementet skriver at registreringsplikten vil være særlig aktuelt for ansatte i ledende eller særlige uavhengige stillinger og nevner blant annet departementsråder og toppledere.

50 000,- kroner

Når det gjelder hvor grensen for registreringsplikt skal settes, skriver departementet at «det fremstår mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i investeringens økonomiske verdi for den ansatte, uansett eierandel» og peker på at enkelte statlige virksomheter har pålagt ansatte å opplyse om investeringer som overstiger 20 000 kroner, mens andre har satt grensen ved investeringer på 50 000 kroner. 

«Det kan også være utfordrende å fastlegge hva verdien av investeringen er. Disse utfordringene kan avhjelpes ved at en opplyser om verdien på en fastsatt dato en gang per år, og at en legger til grunn den formuesverdien av aksjer, obligasjoner og opsjoner mv. som innrapporteres i skattemeldingen», heter det i høringsnotatet. 

Det drøftes også om registreringsplikten kan omfatte tilfeller der den ansatte forvalter eierinteressen eller investeringen, men uten selv å være eier, og om nærståendes økonomiske interesser skal telles med. 

Ledige stillinger:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021