Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen (Foto: DA) 

Ekstra­leie av smitte­sikre retts­lokaler koster millioner

Domstoladministrasjonen må ut med flere millioner kroner for midlertidig leie av lokaler utenfor tinghusene for å begrense faren for koronasmitte – særlig i store og omfattende saker hvor det er nødvendig at rettens aktører må møte fysisk.

Mandag, 27. april 2020 - 15:37

Bare ekstra leie av rettslokaler til siste «etappe» av ankebehandlingen i den såkalte Lime-saken utenfor Borgarting lagmannsretts bygningsmasse koster DA 2,5 millioner ekstra.

Vanskeligheter med å avvikle rettssaker som følge av smittefare førte til at styret i DA mandag 27. april måtte behandle et forslag om å sikre at Domstoladministrasjonen har anslagsvis fem millioner kroner mer i reserve for å dekke kostnader som vil påløpe til øke utgifter for leie av lokaler.

Dette forslaget inngikk som et av punktene i sakslisten: «Ekstraordinær budsjettrevisjon 2020 som følge av koronaviruset».

Eksterne lokaler

I sammendraget av DA-direktør Svein Marius Urke sin fremstilling av sakene til styremøtet heter det følgende:

Tiltak og konsekvenser av koronaviruset gjør det nødvendig å gjøre endringer i budsjetter og planer som ble lagt for 2020.  

Nye ekstraordinære budsjettbehov som følge av koronakrisen er: 

Investeringer i teknisk utstyr (PCer og videokonferanseutstyr) 

Leie av eksterne lokaler til rettsmøter  

I tillegg viser regnskap og prognose manglende måloppnåelse på tiltaket Bemanningsreduserende tiltak og gevinstrealisering tid.  

Dette medfører behov for omprioriteringer i budsjettet for 2020 som i dag er vedtatt av styret. Hovedprioritet fremover blir å støtte opp under saksavvikling i domstolene. 

Direktøren ber om en fullmakt fra DAs styre for å kunne foreta nødvendige omdisponeringer innenfor dagens budsjettrammer. Fullmakten begrenses oppad til 25 mill. kroner. Fullmakten bør gjelde frem til styremøtet 15-16 juni 2020.  

Styret og Samarbeidsrådet for domstolene vil bli holdt orientert om budsjettendringene som gjøres. En fullstendig oversikt over budsjettrevideringene utøvd på grunn av fullmakten, vil forelegges styret på tiltak/aktivitetsnivå i forbindelse med økonomirapportering for første tertial 2020.

Styremøtet avholdes mandag 27. april. Styret i DA skal også behandle forslaget til nasjonal smitteveileder, som har vært på «høring» hos sentrale rettsaktører.

Ledige stillinger:

LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020