Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen (Foto: DA) 

Ekstra­leie av smitte­sikre retts­lokaler koster millioner

Domstoladministrasjonen må ut med flere millioner kroner for midlertidig leie av lokaler utenfor tinghusene for å begrense faren for koronasmitte – særlig i store og omfattende saker hvor det er nødvendig at rettens aktører må møte fysisk.

Mandag, 27. april 2020 - 15:37

Bare ekstra leie av rettslokaler til siste «etappe» av ankebehandlingen i den såkalte Lime-saken utenfor Borgarting lagmannsretts bygningsmasse koster DA 2,5 millioner ekstra.

Vanskeligheter med å avvikle rettssaker som følge av smittefare førte til at styret i DA mandag 27. april måtte behandle et forslag om å sikre at Domstoladministrasjonen har anslagsvis fem millioner kroner mer i reserve for å dekke kostnader som vil påløpe til øke utgifter for leie av lokaler.

Dette forslaget inngikk som et av punktene i sakslisten: «Ekstraordinær budsjettrevisjon 2020 som følge av koronaviruset».

Eksterne lokaler

I sammendraget av DA-direktør Svein Marius Urke sin fremstilling av sakene til styremøtet heter det følgende:

Tiltak og konsekvenser av koronaviruset gjør det nødvendig å gjøre endringer i budsjetter og planer som ble lagt for 2020.  

Nye ekstraordinære budsjettbehov som følge av koronakrisen er: 

Investeringer i teknisk utstyr (PCer og videokonferanseutstyr) 

Leie av eksterne lokaler til rettsmøter  

I tillegg viser regnskap og prognose manglende måloppnåelse på tiltaket Bemanningsreduserende tiltak og gevinstrealisering tid.  

Dette medfører behov for omprioriteringer i budsjettet for 2020 som i dag er vedtatt av styret. Hovedprioritet fremover blir å støtte opp under saksavvikling i domstolene. 

Direktøren ber om en fullmakt fra DAs styre for å kunne foreta nødvendige omdisponeringer innenfor dagens budsjettrammer. Fullmakten begrenses oppad til 25 mill. kroner. Fullmakten bør gjelde frem til styremøtet 15-16 juni 2020.  

Styret og Samarbeidsrådet for domstolene vil bli holdt orientert om budsjettendringene som gjøres. En fullstendig oversikt over budsjettrevideringene utøvd på grunn av fullmakten, vil forelegges styret på tiltak/aktivitetsnivå i forbindelse med økonomirapportering for første tertial 2020.

Styremøtet avholdes mandag 27. april. Styret i DA skal også behandle forslaget til nasjonal smitteveileder, som har vært på «høring» hos sentrale rettsaktører.

Ledige stillinger:

LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
25.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
25.05.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalseksjonen
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Longyearbyen
Longyearbyen Lokalstyre
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO NVE
NVE Reguleringsmyndigheten for energi - RME
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020