Trafikk
Riksadvokaten utvider pålegget om stans i politiets bruk av data fra Statens vegvesen. 

Beordrer full stans i bruk av ulykkes­data fra Statens veg­vesen

Riksadvokaten pålegger full stans i all bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen i straffesaker som baserer seg på informasjon fra dataverktøy brukt til uthenting av informasjon fra kjøretøy.

Onsdag, 15. april 2020 - 6:55

Feilaktige data fra disse rapportene kan ha bidratt til uriktige domfellelser i et hittil ukjent antall straffesaker her i landet.

Dette går fram av et nytt rundskriv som riksadvokat Jørn S. Maurud har sendt til alle landets politidistrikter og statsadvokatembeter.

Samtidig offentligjør Statens vegvesen på sin hjemmeside at vegvesenet har anmeldt en ansatt for mulig straffbart forhold knyttet til rapporter levert til politiet.

Datalagring

Riksadvokatens nye rundskriv omfatter rapporter og uttalelser avgitt etter at politi og påtalemyndighet ba Statens vegvesen om teknisk bistand til undersøkelse om tekniske data fra computer og dataverktøy i kjøretøy. Undersøkelsene skulle blant annet fastslå fart på kjøretøy som har vært involvert i en trafikkulykke.

Mange moderne kjøretøy med slikt utstyr har data lagret i kollisjonsstyreenheten som kan danne grunnlag for å avgjøre hendelsesforløpet ved en ulykke. 

«Denne enheten lagrer data før og under en ulykke, og dataverktøyene brukes til å hente ut dataene som ligger lagret i enheten om eksempelvis kjøretøyets hastighet, gass- og bremsepedalers posisjonering og rattvinkel», skriver riksadvokaten i rundskrivet som utvider pålegget om stans i politiets bruk av slikt materiale fra Statens vegvesen. 

Første i 2019

Sitt første pålegg i saken sendte riksadvokaten 20. desember 2019 og nedla da stans i bruk av rapporter og uttalelser etter Statens vegvesens bruk av dataverktøyet CrashCube. Etter det nye pålegget skal ingen av rapportene og uttalelsene fra Statens vegvesen som baserer seg på informasjon fra slike dataverktøy brukes av politi og påtalemyndighet.

«Disse kan være feilaktige og skal ikke legges til grunn som bevis i fremtidige og pågående etterforskinger, ved påtaleavgjørelser eller ved iretteføring av løpende saker», skriver riksadvokaten som lister opp noen av de aktuelle analyseverktøyene.

«Eksempler på andre dataverktøy i tillegg til CrashCube er Bosch Crash Data Retrieval (Bosch CDR), Bosch KTS/ESI og Vagcom VCDS», skriver riksadvokaten som ber politidistriktene undersøke eventuelle tiltak som skal gjøres dersom uriktige uttalelser og rapporter fra Statens vegvesen har ført til feilaktige domfellelser.

Varslet politidistrikt

Kripos har, etter at pålegget ble gitt i desember 2019, varslet aktuelle politidistrikt om saker hvor Kripos har hatt kunnskap om at feilaktige rapporter kan ha vært benyttet som bevis i avgjorte saker.

«Det enkelte politidistrikt må på selvstendig grunnlag vurdere om opplysningene tilsier noen tiltak fra deres side. Påtaleansvarlige, etterforskningsledere, fag- og opplæringsansvarlige for etterforsking og påtale i politiet, samt sentrale personer i fagapparatet bes gjort særlig oppmerksom på problemstillingen», skriver riksadvokaten som vurderer å komme med ytterligere føringer.

Vurderes nærmere føringer

«Foreløpig omfatter pålegget fremdeles verserende straffesaker, og det vurderes fortløpende om det er grunnlag for å komme med nærmere føringer der uttalelser eller rapporter har vært benyttet som bevis i rettskraftig avgjorte saker. Riksadvokaten avventer en tilbakemelding på sitt brev til vegdirektøren av 20. desember 2019, heter det i rundskrivet hvor det også opplyses at Kripos har mottatt en anmeldelse fra Statens vegvesen knyttet til bruken av rapportene.

«Saken er under etterforsking av særorganet», skriver riksadvokaten.

Ledige stillinger:

LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020