Utlendingsmemnda

Utelukker advokater fra verv som medlemmer i Utlendings­nemnda 

Advokater, advokatfullmektiger og departementsansatte utelukkes fra verv som medlemmer i Utlendingsnemnda. 

Fredag, 13. mars 2020 - 13:29

Dette går frem av Justis- og beredskapsdepartementets forslag til nye regler for oppnevning av medlemmer til Utlendingsnemnda (UNE).

Forslagene har vært til høring med høringsfrist 26. september i fjor. Justis- og beredskapsdepartementet fastholder et forslag fra høringsnotatet om at departementsansatte ikke skal kunne bli medlemmer av UNE, og skriver: 

«Ved å utelukke departementsansatte, vil tilliten styrkes til at de som oppnevnes opptrer uavhengig av sittende regjering.» 

I tillegg foreslår departementet at praktiserende advokater og advokatfullmektiger bør være utelukket fra vervet, og begrunner dette slik: 

«På denne måten blir det et tydelig skille mellom dem som kan opptre på vegne av utlendinger i UNEs saker, og dem som kan ta del i avgjørelsene. Dette er viktig for å unngå en mistanke om rolleblanding som ellers lett ville kunne oppstå.» 

Vil vurdere flere grupper

Under høringsrunden stilte Utlendingsnemnda spørsmål om flere grupper bør utelukkes fra vervet som nemndsmedlem, for eksempel ansatte i UDI, IMD, PU og ansatte ved asylmottak. Noe departementet ikke utelukker. 

«Departementet har merket seg innspillet, og vil i forbindelse med tilhørende forskriftsendringer vurdere om det er behov for å regelfeste at andre grupper enn departementsansatte og praktiserende advokater og advokatfullmektiger ikke skal kunne være nemndmedlemmer.  

At noen grupper utelukkes fra vervet som nemndmedlem vil kunne ha en viss påvirkning på rekrutteringsgrunnlaget, men dette vil ikke ha slik praktisk betydning at det kan tillegges større vekt», skriver departementet blant annet.

Andre som skal kunne foreslå

Regjeringen foreslår også at myndigheten til å oppnevne nemndmedlemmer overføres fra Kongen i statsråd til Justis- og beredskapsdepartementet.  

Lovforslaget innebærer dessuten en endring i hvilke organer som skal kunne foreslå nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda. I dag kan forslag fremmes av Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Norges Juristforbund og utvalgte humanitære organisasjoner.

Lovforslaget legger opp til at verken Justis- og beredskapsdepartementet eller Utenriksdepartementet lenger skal foreslå kandidater, men at dette ansvaret skal overføres til henholdsvis fylkesmennene og Samfunnsviterne. 

I pressemeldingen fra departementet heter det at:

«Proposisjonen inneholder også forslag til noen helt grunnleggende skikkethetskrav til den som skal kunne ta vervet som nemndmedlem. Og det fastsettes dessuten at verken ansatte i departementene eller praktiserende advokater skal kunne oppnevnes.» 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020