Dokumenter (Foto: Pixabay)

Uakseptabelt lang behandlings­tid av helse­klager 

Det nasjonale klageorganet for helsetjenesten, Helseklage, får sterk kritikk av Sivilombudsmannen som kaller organets saksbehandlingtider for «uakseptable».  

Mandag, 16. mars 2020 - 8:24

En klagesak om utmåling om pasientskadeerstatning som Helseklage fikk oversendt i januar 2016 var fortsatt ikke ferdigbehandlet 2. mars i år – 49 måneder etter. 

Da klagesaken var mottatt opplyste Helseklage at behandlingstiden kunne bli alt fra noen uker til godt over ett år, og at gjennomsnittlig behandlingstid var tolv måneder.

I sin uttalelse skriver Sivilombudsmannen: 

«I november 2019 orienterte de (Helseklage, red.anm.) om at målsettingen var å behandle saken innen utløpet av februar 2020. Sakens behandlingstid hittil på rundt 49 måneder er utvilsomt altfor lang og i strid med kravet i forvaltningsloven § 11a første ledd.», heter det i Sivilombudsmannens uttalelse 2. mars i år.

Ombudsmannen peker også på at lang saksbehandlingstid slett ikke har vært noe unntak. 

«Helseklage har siden flyttingen av Pasientskadenemndas sekretariat til Bergen ble påbegynt for fire år siden hatt svært lange behandlingstider i pasientskadesaker. Behandlingstidene er uakseptable og har vært det over flere år. Situasjonen blir stadig mer kritikkverdig etter hvert som tiden går uten at de nærmer seg et nivå som overholder de lovbestemte kravene i forvaltningsloven § 11 a.

Ombudsmannen vil fortsette å følge med på behandlingstidene hos Helseklage. Uttalelsen er oversendt Helse- og omsorgsdepartement, som bes vurdere mulige tiltak for å bøte på situasjonen», skriver Sivilombudsmannen.  

Saksbehandleren sluttet som følge av flyttingen 

Personen som hadde klaget, bragte saken inn for Sivilombudsmannen ved hjelp av advokat. 

Overfor ombudsmannen oppga Helseklage at hovedårsaken til den lange behandlingstiden i den aktuelle saken var de generelle utfordringene med behandlingstider.

En medvirkende årsak var at klageren fikk ny saksbehandler i oktober 2019 fordi saksbehandleren sluttet som følge av flyttingen til Bergen. 

Sivilombudsmannen refererer i sin uttalelse til Helseklages redegjørelse: 

«Når det gjaldt spørsmålet om saken hadde vært nedprioritert, skrev Helseklage at de i hovedsak behandlet eldste sak først. De gjorde enkelte unntak, for eksempel der klageren har redusert forventet levetid eller er barn, men unntaksbestemmelsen ble praktisert restriktivt.

De opplevde ikke at de nedprioriterte andre saker. 

Helseklage erkjente at behandlingstiden er altfor lang. De opplyste at saker om pasientskadeerstatning er komplekse og kompliserte saker – knyttet til vurderinger av både medisinske og juridiske spørsmål.

Beregningssaker krever særskilt kompetanse og utredning, og dette fører til at disse sakene tar lengre tid. Det ville imidlertid gå vel fire år fra de mottok denne saken til den var ferdigbehandlet. De erkjente at dette er altfor lenge, og de beklaget dette på det sterkeste».

Referatet av Helseklages fulle redegjørelse kan leses i Sivilombudsmannens uttalelse. 

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021