Riksadvokat Jørn Maurud (Foto: Riksadvokaten)

Skal reagere raskt på brudd på korona­forskrifter

Riksadvokaten sender tydelig signal - den som bryter de nye koronaforskriftene får svi økonomisk.

Onsdag, 18. mars 2020 - 8:49

Riksadvokaten vil ha rask straffereaksjon med bøter på 20.000 kroner for karantenebrudd, samt at ilagte forelegg blir gjort offentlig kjent for å få størst mulig effekt. Hensikten er å sende et signal om at den som bryter de nye koronaforskriftene får svi økonomisk.

Riksadvokatens nylig utarbeidede retningslinjer, for håndtering av smittevern-lovbrudd, av 16. mars ble sendt til landets politidistrikter etter at regjeringen iverksatte tiltak og laget nye forskrifter for å hindre spredning av korona-viruset.

Riksadvokat Jørn S. Maurud setter særlig fokus på håndhevelse av brudd på forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendom, samt karanteneregler ved ankomst til Norge etter reiser utenfor Norden. 

Politiet har påtalekompetanse

«Det antas at det er brudd på de to sistnevnte forskriftene det særlig kan bli aktuelt å straffeforfølge», skriver Maurud.

Riksadvokaten peker også på at forsettlige eller grovt uaktsomme overtredelser av disse forskriftene straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder. Noe som gjør at politiet har påtalekompetanse i disse sakene. 

«De alt overveiende forhold som skal straffeforfølges vil således avgjøres av politiet. Statsadvokatene må derfor følge opp håndhevingspraksisen», heter det i rundskrivet til politidistriktene og statsadvokatene.

Gis høy prioritet

Retningslinjene er listet opp i åtte punkter, hvor punkt fire lyder slik:

«Saker om brudd å gis høy prioritet. Straffereaksjonene bør komme så hurtig som mulig, samtidig som kravene til kvalitet og rettssikkerhet ivaretas. Politidistriktene må sørge for at eventuelle forelegg bekjentgjøres på en måte som understøtter effekten. Ved slik offentliggjøring må personvern og taushetsplikt iakttas på vanlig måte», heter det blant annet i informasjonen fra riksadvokaten, som kan leses her.  

Opphold på fritidseiendommer

I sitt rundskriv til politidistriktene informerer Maurud også om at forbudet mot opphold på fritidseiendommer ennå ikke er trådt i kraft.

Regjeringen opplyste tirsdag at det fortsatt gjøres vurderinger av hvorvidt forbudet vil bli iverksatt eller ikke.

Ledige stillinger:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020