Sikrer ansatte i straffe­saks­kjeden skole- og barne­hage­plass

Jurister i virksomheter med samfunnskritisk funksjon kan få tilbud om barnehage og barneskole for familien, selv om store deler av samfunnet er stengt.

Tirsdag, 17. mars 2020 - 14:08

Dommere, statsadvokater, og påtalejurister i politiet og PST er personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon som kan få tilbud om barnehage og barneskole, selv om store deler av samfunnet er stengt som følge av koronavirus-utbruddet.

I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, har regjeringen utarbeidet en liste over hvilke ansatte som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

Listen er utarbeidet med utgangspunkt i  de 14 samfunnskritiske funksjoner som fremgår i rapporten Samfunnets kritiske funksjoner fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2016).

Kritiske funksjoner

Helsedirektoratet fattet 12. mars vedtak med hjemmel i smittevernloven stenging av barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner. Formålet er å redusere smittespredning.

I forbindelse med sin orientering om listen som nå er lagt fram skriver Justis- og beredskapsdepartementet:

«Samtidig må drift av kritiske samfunnsfunksjoner sikres. Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon må derfor ved behov kunne få tilbud om barnehage og skole for sine barn. Også barn med særskilte behov må ivaretas.

Med utgangspunkt i våre 14 kritiske samfunnsfunksjoner har departementene utarbeidet en første versjon av en liste over personellgrupper/stillinger som kan få tilbud om barnehage og skole for sine barn.»

Veiledning

– Vi må alle bidra for å hindre smittespredning. Samtidig må vi sikre at de samfunnskritiske funksjonene ivaretas. Listen angir hvem som bør få tilbud om barnehage- og skoleplass, og skal også legges til grunn som et utgangspunkt for å vurdere unntak fra karanteneplikten, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Listen er først og fremst ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage- og skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner.

Oversikten er ikke uttømmende og den kan endres. Behovet for endringer vil fortløpende bli vurdert. Det vil kunne bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til skole-/barnehageplass.

Det er opprettet en egen e-postadresse (funksjoner@dsb.no) hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å motta eventuelle henvendelser knyttet til listen.

Ledige stillinger:

LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet
Søknadsfrist: 
14.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021