Riksadvokat Jørn Maurud (Foto: Riksadvokatembetet)

Roser effekten av politi­reform­tiltak

Riksadvokat Jørn S. Maurud mener kvaliteten på politiets etterforskning i initialfasen har blitt bedre etter at «Felles straffesaksinntak» ble innført og tatt i bruk i politidistriktene.

Fredag, 27. mars 2020 - 11:36

Dette går frem av riksadvokatens årlige, skriftlige vurdering av resultatene for politiets straffesaksbehandling.

Rapporteringen tar utgangspunkt i politiets rapport om anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling (STRASAK-rapporten) 2019, men bygger også på statsadvokatenes direkte innrapporteringer til riksadvokaten.

I 2019 ba riksadvokaten de regionale statsadvokatembetene om å ha særlig oppmerksomhet mot politidistriktenes Felles straffesaksinntak. 

«Statsadvokatene ble bedt om å kontrollere at straffesaker ikke blir avgjort for raskt dersom det foreligger gode grunner for videre etterforsking, at saker ikke blir nedsubsumert eller henlagt for å tilfredsstille produksjonskrav, at det er klare ansvarsforhold og god saksflyt mv.», skriver riksadvokaten.

Skal sikre lik behandling

Felles straffesaksinntak ble etablert i alle landets politidistrikter i løpet av 2017, som ett av flere tiltak i politireformen for å effektivisere straffesaksbehandlingen.

Felles straffesaksinntak (FSI) skal sikre befolkningen så lik behandling som mulig uavhengig av hvor de utsettes for kriminelle handlinger og sørge for at alle mottatte og avgitte anmeldelser blir riktig prioritert og håndtert i den innledende fasen. Påtaleledelse og politifaglig ledelse i straffesaksinntaket skal styrke kvaliteten i den innledende straffesaksbehandlingen.

«Gledelig og lovende»

Nå, to år etter at tiltaket ble innført, kan riksadvokaten i sin skriftlige rapport hente frem et snev av ros over resultatene.

«Riksadvokatens inntrykk, basert på statsadvokatenes inspeksjoner, er at kvaliteten på etterforskingen i initialfasen gjennomgående har blitt bedre etter at FSl-funksjonen har kommet godt i gang, og at arbeidet som utføres av FSI er en viktig årsak til dette», skriver Maurud i sin sammenfatning.

Han peker imidlertid også på at det fortsatt er et forbedringspotensial.

«Det synes i flere politidistrikter fortsatt å være behov for tilpasninger, ikke minst mht innretning, bemanning og samhandling med øvrige etterforskingsfunksjoner. Men at de fleste politidistriktene nå har relativt velfungerende FSIer er av stor viktighet for straffesaksbehandlingen. Det er gledelig og lovende».

Riksadvokatens kommentar til politiets straffesaksbehandling kan i sin helhet leses her.

Politiet har også lagt ut en video på youtube for å forklare innholdet av tiltaket «Felles straffesaksinntak».

Ledige stillinger:

LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020