59 av 71 straffe­saker avlyst de to siste ukene på grunn av korona

Stor aktivitet blant dommere og saksbehandlere, selv om veldig mange jobber hjemmefra. Av berammede meddomsrettssaker er 59 av 71 saker avlyst de to siste ukene på grunn av korona.

Foto: Ole Martin Gangnes
Foto: Ole Martin Gangnes

Slik lyder noe av tilbakemeldingen fra sorenskriver Yngve Svendsen ved Oslo tingrett på spørsmål fra Juristen om det er mulig å anslå hvor mange saker som avlyses/utsettes og aktivtetsnivået for øvrig ved landets største domstol i disse korona-tider.

Svendsen, og leder for kommunikasjonsenheten i Oslo tinghus, Irene Ramm, innhentet fredag følgende oversikt over hvordan antall meddomsrettssaker er blitt rammet og hvor mange saker som har blitt gjennomført som planlagt i domstolen. Meddomsrettssaker er kun straffesaker.

- I uke 11 og 12 var det berammet 71 MED-saker – hvorav 67 ble avlyst, 59 avlyst som på grunn av korona-situasjonen og åtte av andre grunner. Fire hovedforhandlinger ble avholdt.

Yngve Svendsen (Foto: Tore Letvik)

Opplæring i videokonferanse

Svendsen gir følgende oppsummering over situasjonen ved Oslo tingrett:

  • Alle får opplæring i videokonferanse og fjernmøteteknologi, som jo kommer til å bli veldig viktig framover.
  • Oslo tingretts nettside står det litt om hva som avlyses og hva som vi forsøker å avvikle. Men ellers vil det jo gradvis bli flere og flere saker som avvikles digitalt som fjernmøte eller ved skriftlig behandling.
  • Ikke helt lett å tallmessig anslå totalt sett per nå hvor mange saker som avlyses,  men de siste to ukene har 59 av 71 saker meddomsrettssaker blitt avlyst på grunn av korona.
  • Unntaket er fristsaker (varetekt/U18) og noen få andre saker. I enedommersakene (fengslinger ol) blir det avviklet saker, gjerne med siktede på videolink der det er mulig.
  • I de sivile sakene er det lettere å få til heldigitale rettsmøter, så der vil det nok skje en god del framover.

Følger retningslinjer

På spørsmål om dommere i Oslo tingrett har blitt smittet av Korona-virus svarer Svendsen:

- Så vidt meg bekjent har ingen dommere fått konstatert smitte. Men i likhet med resten av befolkningen, er det jo mange som kan føle på symptomer, uten at de får testet seg av den grunn. Vi forholder oss til råd og retningslinjer fra FHI, og ingen med symptomer skal møte på jobb.

Tags