Stortinget

– Fullmakten regjeringen gis er meget vid og under­streker behovet for en forsvarlig prosess 

Dommerforeningen og Juristforbundet har sendt innspill om koronaloven

Fredag, 20. mars 2020 - 14:44

Dommerforeningen har fredag sendt innspill om «koronaloven» til Stortingets komite som skal behandle særskilte saker vedrørende koronakrisen.

I sitt innspill bemerker Dommerforeningen at proposisjonen ble kjent for dommerne et døgn før innspillet sendes inn og at en grundig vurdering av lovforslaget ikke er mulig å gi med så kort tidsfrist. 

Dommerforeningen skriver at det er behov for praktiske tilpasninger av prosessreglene for å opprettholde rettsstaten i situasjonen som er oppstått, men påpeker at det reiser prinsipielle spørsmål knyttet til domstolenes uavhengighet og borgernes rettssikkerhet. 

– Meget vid fullmakt

I proposisjonen er det redegjort for mulige forenklinger og tiltak innenfor justissektoren som det kan bli behov for å gi forskrifter om – som bruk av fjernmøter, økt bruk av skriftlig ankebehandling i Høyesterett og i visse type saker i andre instanser og elektronisk signatur. 


Dommerforeningens leder Wiggo Storhaug Larssen (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

«Dette er tiltak som etter Dommerforeningens syn er godt begrunnet og heller ikke betenkelige i et rettssikkerhetsperspektiv i den situasjonen vi er i nå. Den fullmakten regjeringen gis ved loven er imidlertid meget vid, noe som understreker behovet for en forsvarlig prosess ved utformingen av forskrifter», skriver Dommerforeningen.

Dommerforeningen skriver at de støtter Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) når de peker på behovet for at forskrifter gitt i medhold av loven begrunnes og dokumenteres.

«Dommerforeningen støtter dette, og understreker viktigheten av at det etableres gode rutiner allerede ved lovens ikrafttredelse. 

Loven er naturligvis ikke til hinder for at også midlertidige regler om domstolenes virksomhet gis i lovs form vedtatt av Stortinget. Dommerforeningen vil fremheve at tiltak som ikke haster, bør behandles etter de ordinære prosedyrene gjennom lovvedtak i Stortinget», heter det i innspillet.

Kontrollen

Dommerne etterlyser en mer åpen prosess:

«Vi stiller også spørsmål ved behovet for å gjennomføre en så lukket prosess som man har gjort fram til nå. Særlig er åpenhet viktig fordi det er meget viktige fullmakter som nå gis til regjeringen».

Det påpekes også at kontrollmekanismene er viktig når det legges opp til en vidtgående fullmakt til regjeringen.

«Hvor effektiv kontrollen fra Stortinget reelt vil være i en mer alvorlig smittesituasjon er usikkert. Desto viktigere er det at domstolkontrollen fungerer. 

Dommerforeningen vil foreslå at det inntas en bestemmelse i loven som hindrer innskrenkninger i domstolenes kontroll med myndighetsutøvelse i medhold av loven», skriver Dommerforeningen.

Ikke ordinær høringsbehandling

Også Juristforbundet, ved forbundets president Håvard Holm, har fredag sendt innspill til Stortinget om «koronaloven».

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)
Håvard Holm er president i Juristforbundet (Foto: Tore Letvik)

«Behandlingsmåten reiser i seg selv en rekke prinsipielle spørsmål, herunder at lovforslaget ikke undergis ordinær høringsbehandling. Når dette først er situasjonen, er det etter Juristforbundets syn særlig viktig at komitéen lytter til de faglige innspill den nå har invitert til», skriver Juristforbundet, som slutter seg til uttalelsen fra Dommerforeningen.

Juristforbundet skriver at:

- Det bør inntas bestemmelse i loven som hindrer innskrenkninger i domstolenes kontroll med myndighetsutøvelse i medhold av loven

- Det bør fremgå av loven § 6 at forskrifter gitt i medhold av loven faller bort samtidig med loven, så fremt loven ikke forlenges.

- Det bør vurderes å begrense loven til tiltak som gjelder vesentlige eller kritiske samfunnsfunksjoner, og som er nødvendige for å avverge betydelige negative konsekvenser.

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021