Gikk to år uten at sak ble berammet

Tingrettsdommeren brukte mer enn to år på å beramme hovedforhandling i en foreldretvist. Tilsynsutvalget kommer med kritikk.

Torsdag, 19. mars 2020 - 9:29

Reaksjonen kommer fra Tilsynsutvalget for dommere etter at dommeren i oktober i fjor ble innklaget for utvalget av en av partene i foreldretvisten.

Den innklagede dommeren ble også klaget inn for manglende svar på epost-henvendelser. Dommeren har beklaget og lagt seg flat for kritikken. Utvalget gir også sorenskriveren for den aktuelle tingretten en aldri så liten ripe i lakken.

Saken startet ved at den ene forelderen i september 2017 leverte stevning til tingretten. I søksmålet krevde han at det skulle fastsettes samvær, og krav om midlertidig avgjørelse om samvær. Men det skulle vise seg å ta tid.

Feilprioritering

Tilsynsutvalget bemerker at stevning ble inngitt i september 2017. Da dommeren ga sitt tilsvar på klagen til utvalget i november 2019, godt over to år etter at stevning var tatt ut, var hovedforhandling fortsatt ikke berammet, skriver utvalget

«Dommeren har beklaget både den samlede saksbehandlingstid, og at henvendelsen fra klager ikke ble besvart», skriver tilsynsutvalget som i sin praksis har lagt til grunn at for at saksbehandlingstidens lengde skal gi grunnlag for disiplinærreaksjon, må det være en betydelig overskridelse av den saksbehandlingstid og fremdrift som normalt kan forventes uten at det er rimelig grunn til det. I tillegg må dommeren kunne klandres for den lange tidsbruken.

I avgjørelsen heter det blant annet:

«Tilsynsutvalget finner det ikke tvilsomt at en berammingstid for hovedforhandling på godt over to år i en foreldretvist i denne saken utgjør en betydelig overskridelse av den saksbehandlingstid som partene normalt kan forvente.»

«Etter Tilsynsutvalgets syn har dommeren i dette tilfelle foretatt en feilprioritering ved vurderingen av beramming av hovedforhandling i saken. Feilprioriteringen har medført at saksbehandlingstiden har blitt uakseptabel lang for partene i saken».

Domstolleders oppfølgingsplikt

«Domstolleder er kjent med klagen og dommerens tilsvar, men har ikke inngitt uttalelse i saken», skriver utvalget.

Men viser til en tidligere tilsynssak fra 2013 som understreket domstolleders selvstendige plikt til å påse at aktiv saksstyring overholdes.

I saken som nå ble avgjort, skriver utvalget:

«Tilsynsutvalget bemerker at de samme overordnede synspunkter om domstolleders plikt til inngripen gjør seg gjeldende når en dommer unnlater å beramme hovedforhandling med den følge at saksbehandlingstiden blir uakseptabelt lang. Klagen er kun rettet mot dommer B. Utover de generelle merknadene som det er vist til ovenfor, finner Tilsynsutvalget derfor ikke grunn til å kommentere domstolleders oppfølgingsplikt ytterligere», skriver utvalget.

Ledige stillinger:

LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020