Dommer­foreningen støtter innstillingen om domstol­struktur 

Dommerforeningen kan i det vesentlige slutte seg til forslagene til ny struktur som er foreslått av Domstolkommisjonen.

Lagdommer Wiggo Storhaug Larssen leder Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Det melder Den norske Dommerforening i en pressemelding etter at Domstolkommisjonens delinnstilling om fremtidig domstolstruktur i Norge ble lagt fram tidligere i dag.

«Dommerforeningen har forståelse for at mange av forslagene vil berøre flere av våre medlemmers arbeidssituasjon. Samfunnsforholdene har likevel endret seg siden siste strukturreform», skriver dommerne. 

Nye krav

Dommerforeningen mener at:

  • Mer tidkrevende og komplekse saker og økt internasjonalisering stiller krav til endring for å opprettholde kvaliteten på domstolenes avgjørelser. 
  • Det er viktig at domstolene får en størrelse som gjør at det kan etableres gode fagmiljø i de enkelte domstoler. Det vil også reduserer sårbarhet ved sykdom og annet fravær. 
  • Det er nødvendig at etterutdanning og annet kompetansearbeid kan gjennomføres uten at saksavviklingen rammes. 
  • Større enheter gjør at det kan legges til rette for en moderat spesialisering av dommere. Særdomstolsutvalget pekte på behovet for spesialisering av dommere som behandler saker om barn. Etter Dommerforeningens syn ivaretar forslaget også det hensynet.
  • Større domstoler vil bidra til å sikre rekrutteringen av dommere.
  • Forslaget vil også kunne bidra til gjennomføring av digitaliserte domstoler over hele landet og til gjennomføring av bevissikring i form av lyd- og bildeopptak.

Les her: Dette forslår kommisjonens flertall når det gjelder tingrettene

Store avstander

I pressemeldingen anbefaler Dommerforeningen 8-10 dømmende årsverk per domstol. 

«Forslaget til flertallet i Domstolkommisjonen ivaretar disse hensyn på en god måte. Flertallets forslag med en struktur på 22 tingretter og med 30 bemannede rettssteder sikrer også den nødvendige tilgang til domstolene for innbyggerne», skriver Dommerforeningen. 

Når det gjelder utfordringer med store avstander, særlig i Nord-Norge, mener Dommerforeningen at også dette er ivaretatt på en god måte i innstillingen. Det samme gjelder den samiske dimensjonen.

Les hele delutredningen om domstolstruktur her