Ny tingrett for en kvart million innbyggere

Men flere år til Vestfold tingrett samles under samme tak.

Tinghuset i Tønsberg (Foto: Peter Fiskerstrand/Wikipedia)

Fra nyttår ble Vestfold tingrett opprettet. Den skal erstatte tingrettene i Sandefjord, Nordre Vestfold, Larvik og Tønsberg og betjene over en kvart million innbyggere.

Vestfold tingrett blir landets femte største domstol, med omlag 50 ansatte, hvorav en dømmende bemanning på i overkant av 20 årsverk.

Det vil imidlertid gå flere år før de fire tidligere tingrettene samles under nytt tak i et felles tinghus, som Vestfold tingrett. Inntil da vil tinghusene i Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg bestå med om lag samme bemanning, med dommere og saksbehandlere.

Den nye tingrettens ledelse og administrasjon vil inntil videre ha kontorsted i Tønsberg tinghus. Vestfold tingrett vil bli ledet av sorenskriver Jørn Holme.

Økende antall innbyggere

I domssognet til den nye tingretten var det per 1. januar 2017 bosatt 230.000 mennesker. En fremskrevet beregning viser at antall innbyggere vil øke til nærmere 280.000 i 2040. Sammenslåinger av tingretter i Norge har funnet sted også flere andre steder i landet tidligere, men da forslaget var ute til høring ble det pekt på at det ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016 het følgende:

«Flertallet har likevel ingen intensjon om å gjennomføre flere sammenslåinger nå, (...). Dersom man lokalt ønsker endringer i strukturen, må det gjennomføres en prosess der det er gode diskusjoner og prosesser lokalt knyttet til sammenslåinger. I dette arbeidet er det viktig å sikre at både kommunene og ansatte i domstolene involveres på en god måte. Dersom man etter en slik prosess oppnår lokal enighet, har flertallet ingen motforestillinger mot en sammenslåing.»

Enighet blant de ansatte

Det ble avholdt interne møter og dialoger i tingrettene i Vestfold i januar og februar 2017. Tilbakemeldingene var at de ansatte stilte seg positive til en sammenslåing, og på dette grunnlaget ble en intensjonsavtale underskrevet av representanter for de ansatte og sorenskriverne.

På Domstoladministrasjonens side, domstol.no, beskrives denne prosessen slik:

«Alle ansatte i nye Vestfold tingrett mener at denne sammenslåingen vil gjøre den felles tingretten mer effektiv, ved at vi bistår hverandre på tvers av de ulike tinghusene. Dette skal på sikt føre til at alle saker blir raskere behandlet. Vi er opptatt at saker fra vår rettskrets skal bli behandlet så nært som mulig der du bor, nemlig i vårt lokale tinghus.»

Kommunene som inngår i lagsognet er Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Tjøme, Tønsberg.

 

 

Tags