– Stilles i dag ingen krav om juss i barnevernet

Nå foreslås at ansatte i barnevernet må ha gjennomført nasjonal juridisk eksamen og at det blir faste advokater i barnevernssaker.

Mari Trommald (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Mari Trommald er direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdfir) har levert en ny utredning om kompetanseløft i barnevernet med forslag til tiltak til Barne- og familiedepartementet.

– Det høres kanskje utrolig ut, men det stilles i dag ingen krav om verken utdanningsnivå, kunnskap om barn og unges utvikling eller juss for å treffe beslutninger i barnevernet, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir i en pressemelding.

En ansatt i barnevernet forvalter stor makt og i flere tilfeller er de ansatte tildelt større myndighet enn f.eks. politibetjenter eller ansatte i helsevesenet. I dag utføres over 30 % av årsverkene i barnevernsinstitusjoner av personer uten høyere utdanning. 

Budfir foreslår at de ansatte i barnevernet må ha minimum en bachelorgrad og at enda flere bør ha masterutdanning. 

Om juridisk kompetanse skriver Bufdfir: 

«Juss er særlig sentralt for barnevernets arbeid fordi arbeidet berører grunnleggende menneskerettigheter. De ansatte må kunne ivareta barn og foreldres rettigheter og rettssikkerhet. Derfor vil vi ha et krav om at alle ansatte i det kommunale barnevernet og ledere i institusjonsbarnevernet må ha gjennomført en nasjonal juridisk eksamen.»

– Grunn til bekymring

For å få til dette foreslås det en ny modell for mastergrader i barnevern, med to nye mastergrader. Den første er en femårig integrert mastergrad, lik et profesjonsstudium. Den andre er en toårig master i barnevernsarbeid for andre relevante yrkesgrupper.

Rapporten peker på at det juridiske rammeverket er statens virkemiddel for å både gi barnevernet fullmakter og begrense den. 

«Lovverket gir rettigheter for barn og familier i møte med barnevernet og skal sørge for at deres menneskerettigheter ivaretas. Juridisk kompetanse er derfor avgjørende for et godt barnevern med høy grad av rettssikkerhet. 

Manglende samsvar mellom de ansattes juridiske kompetanse og muligheten deres for å gjennomføre svært inngripende tiltak gir grunn for bekymring», heter det i rapporten. 

Advokatenes rolle

Utredningen har også vurdert advokatenes rolle og advokaters kompetanse i barnevernssaker.  

Her anbefaler Bufdfir at det innføres en ordning med faste advokater i barnevernssaker etter modell fra lignende ordning på straffesaksområdet. 

«En slik ordning vil kunne legge til rette for å sikre god kompetanse hos advokater og bedre rettsikkerhet for barn og familier. Den vil også kunne styrke forvaltningskompetansen i tjenestene og bedre beslutningsgrunnlaget til fylkesnemnda og domstolene.

Prinsippet om fritt advokatvalg vil fortsatt gjelde, gjennom at partene står fritt til å velge en advokat som ikke er med i ordningen», heter det.

I utredningen har direktoratet innhentet synspunkter på kompetansen til advokater som prosederer barnevernssaker, gjennom survey til alle barnevernsledere, en høringsrunde og henvendelse til sentrale aktører. 

«Resultatene fra informasjonsinnhentingen viser store forskjeller mellom advokatenes kompetanse og personlige egenskaper i barnevernssaker, særlig blant private parters advokater. Vi finner også at det kan være vanskelig for den private part å vite hvilke advokater som har forutsetninger for å ivareta deres interesser i en barnevernssak på en god måte», heter det i rapporten. 

Les «Utredning av kompetansehevingstiltak i barnevernet» her.