Fisking (Foto: Pixabay)
Den som tar med mer enn 10 kilo fisk ut av Norge får nå hele 8.000 kroner i bot (Foto: Pixabay)

Skal koste flesk å smugle fisk

Riksadvokaten har tatt grep for å stanse et økende fiskefusk blant turister.

Tirsdag, 18. juni 2019 - 8:49

Den som nå bringer med seg mer enn 10 kilo fisk ut av Norge risikerer en bot på hele 8.000 kroner.

Dermed har riksadvokaten grepet direkte inn i bøtefastsettelsen og doblet bøtenivået, som var på 4.000 kroner, i bekymring over at et økende turistfiske vil kunne bidra til redusert bærekraftig forvaltning av ressursene og ha negative effekter på miljøet i havet og på kysten.

Slik økning har også en side til Norges næringsinteresser, særlig kystfiske og registrerte turistfiskevirksomheter, skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch i rundskrivet som er sendt til samtlige politimestre, statsadvokatembeter, Politidirektoratet, Nærings- og fiskeridepartementet og NHO Reiseliv.

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)
Riksadvokat Tor-Aksel Busch (Foto: Riksadvokaten)

At riksadvokaten selv griper inn, innebærer et sterkt signal om hvor alvorlig påtalemyndighetens øverste leder anser at fiskefusket har blitt. Som riksadvokaten selv skriver:

«Riksadvokaten har brakt i erfaring at privatpersoners utførsel av fisk fra Norge synes å være økende, og et ikke ubetydelig problem i ulike sammenhenger. (…)

Selv om riksadvokaten normalt overlater til politiet og statsadvokatene å fastsette bøtenivået for ulike lovbrudd, er det riksadvokatens oppfatning at det nå er tid for endring av bøtene for ulovlig utførsel av fisk og fiskevarer. Det er naturlig at endringene fastsettes fra Riksadvokatembetet. Et bøtenivå må reflektere de ovennevnte hensyn, og hvilken fortjeneste man kan få for fisk og fiskevarer i utlandet».

Uendret siden 2012

Regelverket for utførsel av fisk reguleres i Forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske. Forskriften kom 1. juni 2006, men gjelder ikke for fangst av laks, ørret, røye eller ferskvannsfisk.

I forskriften går det frem at kvoten som er lov å utføre er 10 kilo fisk per person, eller 20 kilo dersom fisken eller fiskevaren er fanget i regi av en turisfiskevirksomhet registrert i Fiskeridirektoratets register.

Påtalemyndighetens praksis ved fastsettelse av bøter for overtredelse av forskriften er relativt lik over hele landet. 4000 kroner har vært bøtesatsen, og deretter en sats med 100 kroner per kilo fisk eller fiskevare. Satsene har stått uendret siden gjeldende praksis ble etablert i 2012.

I rundskrivet heter det:

«Riksadvokaten beslutter derfor at de gjeldende satser med umiddelbar virkning skal dobles, slik at minstesatsen fastsettes til en bot stor kr. 8000 og deretter økes med kr. 200 per kilo fisk eller fiskevare (…) Dersom utførselen er ledd i en mer planlagt eller organisert virksomhet, jf. Straffeloven § 77 første ledd bokstav e, må satsene økes skjønnsmessig». Subsidiær straff er fengsel i inntil 6 måneder.

Ledige stillinger:

LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020