Susann Funderud Skogvang
Susann Funderud Skogvang er et av de faste medlemmene i det nye Straffelovrådet.

Reetablerer straffe­lov­råd

Rådets første oppdrag er å vurdere nye virkemidler mot gjengkriminalitet.

Fredag, 14. juni 2019 - 14:26

Det tidligere Straffelovrådet ble opprettet i 1947. Rådet har avgitt en rekke innstillinger om endringer i straffelovgivningen, men har siden 2000 ikke vært gitt nye oppdrag.

Nå har Regjeringen besluttet å opprette et nytt straffelovråd. 

Rådets første oppdrag å vurdere straffebud som rammer deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger og organisasjon, samt endringer i reglene om inndragning av straffbart utbytte.

– Både samfunnsutviklingen og endringer i kriminalitetsbildet vil kunne tilsi at det foretas større eller mindre endringer i straffelovgivningen. For å sikre at lovgivningen holder høy kvalitet, mener jeg at det fortsatt er behov for et eksternt, permanent ekspertorgan som kan bistå departementet med å utrede og legge frem forslag til endringer, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr i en pressemelding.

Jøran Kallmyr. Foto: Tuva Bønke Grønning
– Det er fortsatt behov for et eksternt, permanent ekspertorgan som kan bistå departementet, sier justisminister Jøran Kallmyr (Foto: Tuva Bønke Grønning)

Det nye straffelovrådet skal utrede og legge fram forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

Rådet består av fire faste medlemmer og skal ledes av professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Linda Gröning. 

I tillegg kan departementet ved behov supplere rådet med personer med særskilt kompetanse, som kan tre inn som medlemmer for det enkelte oppdrag. 

Dette er medlemmene av Straffelovrådet

Professor Linda Gröning (leder) 

Faste medlemmer:

Lagdommer Susann Funderud Skogvang

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther

Advokat Anders Brosveet

Medlemmer oppnevnt for oppdrag om gjengkriminalitet:

Politiadvokat Line Steen Presthus

Politioverbetjent Rune Utne Reitan

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019