Flere saker kan bli behandlet etter reglene om små­krav­prosess

Regjeringen foreslår å heve verdigrensene i tvisteloven.

Mandag, 24. juni 2019 - 13:20

Regjeringen foreslår endringer i tvistelovens regler som fastsetter verdigrensene for obligatorisk forliksrådsbehandling, behandling etter reglene om småkravprosess og anke over dom i saker om formuesverdier. 

Grensen på 125 000 kroner har stått uendret siden tvisteloven ble vedtatt. 

Regjeringen foreslår å heve verdigrensen for behandling etter reglene om småkravprosess til 250 000 kroner.

Flere saker kan dermed bli behandlet etter reglene om småkravprosess.

«Forslaget har til formål å sikre at saksbehandlingen og kostnadene, både for partene og for samfunnet, står i et rimelig forhold til sakens betydning og tvistesummen. 

At flere saker kan behandles på en forenklet måte og med sakskostnader som står i et rimelig forhold til sakens betydning, bidrar til å sikre en reell tilgang til domstolene», heter det i proposisjonen.

Forliksrådsbehandling

Verdigrensen for obligatorisk forliksrådsbehandling foreslås hevet til 200 000 kroner. 

«Utover en oppjustering ut fra økningen i pengeverdien har forslaget til formål at det i noen flere saker legges til rette for et meklings- og tvisteløsningstilbud som er billigere både for partene og for samfunnet, og som utgjør et tilbud til parter med begrenset økonomi. 

Forslaget vil også bidra til en avlastning for tingrettene. Det foreslås en tilsvarende heving av verdigrensen for forliksrådets domskompetanse», heter det i proposisjonen.

Ankesum

Det foreslås at ankesummen i saker om formuesverdier heves til 250 000 kroner. 

Forslaget begrunnes særlig med hensynet til proporsjonalitet mellom kostnadene ved sakens behandling og ankegjenstandens verdi. 

– Svakhetene ved forliksrådsbehandling

I høringsrunden har det kommet frem ulike syn på hvor beløpsgrensene bør ligge.   

Når det gjelder verdigrensen for obligatorisk forliksrådsbehandling har det blant annet vært innvendinger som bygger på hensynet til partenes rettssikkerhet. Det vises blant annet til den enkle saksbehandlingen, forliksrådenes manglende fagkyndighet og det høye antallet fraværsdommer avsagt av forliksrådene.

Advokatforeningen sier i høringsrunden: 

«Selv om en tilsvarende justering som foreslåes mht. småkravsprosess kan synes nærliggende, er svakhetene ved forliksrådsbehandlingen, særlig dens dømmende virksomhet, slik at det for alle saker som ikke er bagatellartede eller kan påregnes avgjort ved fraværsdom, anser Advokatforeningen at forliksrådets kompetanse ikke bør utvides, selv ikke ved beløpsmessig justering i samsvar med pengeverdien.» 

Agder lagmannsrett viser til at deres inntrykk av behandlingen av enkeltsaker i forliksrådene ikke er positivt, og uttaler: 

«Det er eksempler på at behandlingen er overfladisk, undertiden bent frem slurvete, og hvor avgjørelsene lider av klare feil.»

Ledige stillinger:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020