Tinghuset i Tromsø, Nord-Troms tingrett, Foto: Bjørn Jørgensen  NN  Samfoto
Tinghuset i Tromsø. Foto: Bjørn Jørgensen / NN / Samfoto

Etter­lengtede opptak i flere domstoler

Opptak av parter og vitners forklaringer brer seg nå sakte utover domstols-Norge. I august måned skal opptak av rettsforhandlingene være i bruk i fire domstoler.

Mandag, 1. juli 2019 - 7:04

Blant landene vi oftest sammenligner oss med, er Norge det eneste landet uten noen sikker dokumentasjon av forklaringene fra sivile- eller straffesaker. Men ting er nå på gang.

De siste årene har Domstoladministrasjonen kjørt et utprøvingsprosjekt i Tromsø Tinghus. Hensikten er å finne ut hva som kreves av utstyr og regelverksendringer for å sikre opptak på en smidig måte.

Nå utvides prosjektet til ytterligere en tingrett og en lagmannsrett, skriver Domstoladministrasjonen (DA) på domstol.no

Prøveprosjekt

Utprøvingsprosjekt for opptak i retten pågår i Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. I perioden mai 2016– oktober 2017 gjorde DA en gjennomgang for å kartlegge og prøve ut konkrete løsninger for opptak i retten.

Formålet var ikke å komme med anbefalinger på konkret utstyr, men beskrive funksjonelle og tekniske løsninger. Intensjonen har vært å skaffe seg best mulig kunnskap for å kunne igangsette en prosess for å anskaffe utstyr i en løsning som kan innføres over hele landet, skriver DA.

Skal gi godt beslutningsgrunnlag

– Utprøvingen skal gi et godt beslutningsgrunnlag for de tekniske, rettslige og økonomiske sidene ved å innføre opptak i retten for alle domstoler. Da kan vi gjøre dette på en rask og kostnadseffektiv måte når finansieringen er på plass, sier IT-direktør Olav Aasen i Domstoladministrasjonen.

Det er lagt vekt på at håndteringen av utstyret skal være enklest mulig, slik at rettsmøtet skal kunne gjennomføres uten ekstra teknisk bistand.

Et sentralt punkt blir å se på arbeidsflyten mellom tingretten og lagmannsretten ved ankebehandling. Videre er gjenbruk av opptakene som er gjort i tingretten, ved lagmannsrettens behandling av ankesaken, et viktig tema i prosjektet.

Det har i lang tid vært antatt at innføring av opptak fra rettsforhandlingene vil kunne være med på å spare betydelig tid i denne prosessen og sikre en bedre kvalitet i rettsvesenet. Det forventes å resultere i betydelig bedre rettsikkerhet for alle parter. Styrking av rettsikkerheten er da også hovedargumentasjonen for å innføre opptak av lyd og/eller bilde i norske rettsaler, skriver DA.

Opptak av vitneforklaringer kan også bety at vitner ikke må møte opp på ny, i forbindelse med en ankesak.

Det nåværende prosjektet er del to i prosessen av opptak i retten, og hadde sin oppstart i mars 2018.Det viktigste arbeidet som da ble gjort var valg og installasjon av utstyr i tre saler for Nord-Troms tingrett og to saler for lagmannsretten. Tingretten hadde i den tidlige fasen av prosjektet, gjennomført opptak med ulikt utstyr fra forskjellige leverandører. Fra sommeren 2018 ble opptakene gjort med valgt løsning.

– Erfaringene positive

En løsning som innebærer et lydanlegg med høy kvalitet, samt videoutstyr som tilfredsstiller kravene til kvalitet, skriver DA, som samtidig peker på at det i prosjektet har pågått et arbeid for å få nødvendig regelverk på plass for utprøvingsdomstolene. Dette for å kunne innføre opptak i alle sakstyper og gjenbruk av opptakene i lagmannsretten.

Nødvendige endringer i regelverket som gjorde prosjektet i stand til opptak i alle sakstyper og gjenbruk ble gjort gjeldende fra 1.oktober 2018. Den sene ikrafttredelsen har gjort at antall saker med gjenbruk i lagmannsretten så langt har vært beskjeden.

For flere av de sakene som har blitt anket etter 1.oktober, har man opptak av parts- og vitneforklaringer fra tingrettens behandling, heter det i pressemeldingen fra DA, om har en foreløpig konklusjon:

Erfaringene med gjenbruk er så langt positive, men en ønsker å få et større antall saker gjennomført i lagmannsretten, med opptak fra tingretten.

Utvidelse av prosjektet

– For å få et større erfaringsgrunnlag med hensyn til gjenbruk av opptak i lagmannsretten ønsket DA å utvide prosjektet med ytterligere en ting- og lagmannsrett. Dette vil gi oss et bedre grunnlag for utarbeidelse av veiledere for rettsprosessen i ting- og lagmannsrett, med god kvalitet, sier Almås.

DA besluttet en slik utvidelse i mars i år, og stilte nødvendige midler disponible. Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett ble forespurt om å delta i prosjektet.

Utstyr for opptak blir installert i fire rettssaler ved Jæren tingrett i juli 2019, slik at rettsforhandlinger med opptak vil være mulig etter rettsferien.

I august  vil to av Gulating lagmannsrett sine saler i Stavanger være oppgradert til å kunne gjenbruke opptak fra Jæren tingrett i sine ankeforhandlinger.

Ledige stillinger:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020