Bistands­advokat­ordningen: Foreslås stykkpris­regulering, avgrensninger og styrking av kontroll 

Bistandsadvokatordningen evaluert

rettssal
rettssal

Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt en evaluering av bistandsadvokatordningen utført av Oxford Research i samarbeid med Menon Economics, på oppdrag fra departementet.

Bistandsadvokatordningen ble styrket ved endringer i straffeprosessloven i 2008. Oxford mener overordnet at loven virker etter hensikten, men evalueringen inneholder flere forslag og anbefalinger: 

  • Stykkprisregulering på etterforskningsstadiet bør utredes 
  • Bistandsadvokatens oppgaver bør i hovedsak avgrenses til juridiske oppgaver 
  • Samordning og tilgrensede ordninger – behov for mer informasjon og kunnskap 
  • Større bruk av koordinerende bistandsadvokater 
  • Hjemmel for å avgrense tilstedeværelse under hovedforhandling 
  • Avgrensinger i retten til bistandsadvokat i den enkelte sak 
  • Kontrollfunksjonene i domstolene bør styrkes 

Les rapporten her

Stykkprisregulering

Om stykkprisregulering på etterforskningsstadiet, skriver Oxford at dette kan utformes med ulike stykkpriser for noen sakstyper, men siden sakene er ganske ulike også innenfor samme sakstype, bør det være romslige unntaksregler. 

Avgrensing

Når det gjelder bistandsadvokatens oppgaver, er det Oxford Researchs vurdering at det i forarbeider eller i lovteksten bør defineres hva som menes med «juridisk hjelp» og hva som er «annen hjelp». 

«Vi mener at juridisk hjelp bør være hovedoppgaven og hovedregelen for bistandsadvokatens arbeidsoppgaver. Oxford Research mener bistandsadvokatens rolle og oppgaver i større grad bør avgrenses til juridiske oppgaver, men det vil samtidig være nødvendig at bistandsadvokaten også kan utføre noen oppgaver som ikke strengt tatt er juridiske. Poenget er at disse oppgavene må være tett knyttet til de juridiske oppgavene, integrert i kjerneoppgavene til bistandsadvokaten, og ikke egne, selvstendige informasjons- og støtteoppgaver», heter det i rapporten. 

Å avgrense tilstedeværelse

Når det gjelder «hjemmel for å avgrense tilstedeværelse under hovedforhandling», anbefaler Oxford å innføre en hjemmel for å avgrense tilstedeværelse under hovedforhandling, i tråd med Straffeprosessutvalgets forslag. 

«Evalueringen viser at det i dag er varierende i hvilken grad dommere har dialog med bistandsadvokater om nødvendigheten av å være tilstede», heter det i rapporten. 

Oxford Research anbefaler også at oppnevning av bistandsadvokat begrenses, dersom sakens karakter gjør bruk av bistandsadvokat unødvendig. 

Kontroll

Dessuten anbefales det at kontrollfunksjonene i domstolene bør styrkes. 

«Den som kontrollerer salæroppgavene burde ha verktøy som gir et klart bilde av hvor mye tid advokater pleier å bruke i lignende saker, hvilken tidsbruk som pleier å innvilges, og som gir et klart bilde av hvor mye tid advokaten har brukt på denne saken i tidligere instanser. 

En bør også vurdere om det alltid er nødvendig at den dommeren som administrerer saken også er den som kontrollerer salæroppgavene til advokatene på saken. Her kan det være muligheter for spesialisering og delegering. Det kan foreligge effektiviseringsgevinster ved at et annet personell eller en annen etat utfører kontrollen. 

Det er ikke åpenbart at det eneste hensiktsmessige er at dommerne kontrollerer salæroppgavene. Slik det fungerer i dag er det lite effektivt for å oppnå en reell kontroll, og fremstår også lite kostnadseffektivt», heter det i evalueringen.