Hans Sverre Sjøvold (Foto: Kåre M. Hansen)
Politimester Hans Sverre Sjøvold (Foto: Kåre M. Hansen)

Gjeng- og ungdoms­kriminalitet: Egne avdelinger for påtale har bidratt til å styrke arbeidet

Kripos, Økokrim og politidistriktene Oslo og Øst skal innen 15. mars utarbeide en plan for «kraftfull og bred bekjempelse av gjengkriminalitet på det sentrale Østlandsområdet».

Torsdag, 7. mars 2019 - 7:37

Fristen er satt etter ordre fra Riksadvokaten og Politidirektoratet. I et brev til de fire politiinstitusjonene understrekes viktigheten av at bakmennene vies nødvendig oppmerksomhet fra politiets side. 

«Innsatsen skal være kunnskapsbasert og forankret i et nasjonalt, oppdatert, felles og forpliktende situasjonsbilde. Målsettingen med den forsterkede innsatsen er å svekke gjengenes utbredelse og kriminelle virksomhet varig», heter det blant annet i brevet.

Satsningen skal evalueres innen utgangen av året.

Særskilte midler

Regjeringen har bevilget 50 millioner kroner til styrket innsats mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet i 2019, og samtidig videreføring av den særskilte politiinnsatsen i Oslo sør på 30 millioner kroner og i Oslo indre øst, på syv millioner kroner.

– Vi må prioritere tidlig innsats og forebygge at ungdom begår kriminalitet og rekrutteres til kriminelle gjenger, og samtidig bekjempe de etablerte gjengene, sa justis, og beredskapsminister Tor Mikkel vara (FrP), da regjeringen i fjor høst la fram forslag til statsbudsjett for 2019.

Da regjeringen la fram sin politiske plattform 17. januar ble viktigheten av en intensivert innsats mot gjengkriminalitet fremhevet. Regjeringen ba blant annet om at det utarbeides en ny handlingsplan for barne- og ungdomskriminalitet og at det skal opprettes et gjengprosjekt som jobber målrettet med å bekjempe gjengkriminalitet.

Egne avdelinger for påtale

Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold skriver i en kronikk at egne avdelinger for påtale og forebygging skal styrke Oslopolitiets etterretningsarbeid i kampen mot ungdomskriminalitet. 

«For Oslo politidistrikt har det vært særlig viktig å bygge en ny struktur for etterretning, med lokale etterretningsseksjoner. Videre har etableringen av egne avdelinger for henholdsvis påtale og forebygging bidratt til å styrke arbeidet også innen disse områdene.

Vi kan i dag lettere samhandle og prioritere ressurser på tvers av enheter. Dette er viktige grep for å avdekke problemer og sette inn tiltak tidlig. Fremveksten av gjengen Young Bloods er en påminnelse om dette», skriver Sjøvold, som peker på viktigheten av å være tidlig ute.

 «Vi må håndtere problemer før de vokser. Dette er i det alt vesentlige ikke etablerte gjengmiljøer, men løse nettverk av barn og unge som begår kriminalitet. De er åpenbart i faresonen for rekruttering til, eller kan bli, mer organiserte grupperinger.

Derfor er det like viktig å stanse tilvekst av unge kriminelle, som å bekjempe etablerte miljøer. Begge deler er krevende, og utfordrer oss på kapasitet, men er svært høyt prioritert, heter det blant annet i kronikken.

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019