- Sannsynligvis min siste årsrapport som riksadvokat

Påkaller vemod, men også stolthet, skriver Tor-Aksel Busch. 

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)
Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)

I Riksadvokatens siste årsrapport skriver Tor-Aksel Busch at rapporten sannsynligvis blir den siste han er ansvarlig for etter snart 22 år som riksadvokat. Busch fyller 70 år i mars 2020 og vil derfor måtte gå av på grunn av sin alder innen 1. april neste år. 

- Det påkaller atskillig vemod, men også stolthet over statsadvokatene og Riksadvokatembetets totale oppgaveløsning slik den her beskrives, skriver Busch.

Han har vært riksadvokat siden 1. september 1997. Før han ble riksadvokat var han assisterende riksadvokat fra 1987. Fra 1981 til august 1987 var han statsadvokat ved Eidsivating (nå Oslo) statsadvokatembeter, hvor han blant annet var aktor i Treholt-saken. 

Les hele Riksadvokatens årsrapport her.

Mer organisert kriminalitet

I 2018 hadde Riksadvokatembetet 932 saker, hvorav 434 var påtalesaker og 498 var klagesaker. Statsadvokatembetene hadde 68 952 saker, hvorav 65 673 var påtalesaker og 3 279 klagesaker. 

Ved de regionale statsadvokatembetene var gjennomsnitlig saksbehandlingstid i påtalesaker 17 dager. Det er er bedring fra 19 dager i 2017. 

I årsrapport skriver Tor-Aksel Busch i innledningen:

- Arbeidet i Den høyere påtalemyndighet har - og skal ha - betydning for vårt rettssamfunn og deri$en nom u nderstøtte og u nderbygge den demokratiske styri ngsmodel l.

Han peker på at registrert kriminalitet har falt i store deler av Europa, og også i Norge, over tid. De store tallmessige utslag knyttes til vinningskriminalitet, og riksadvokaten hevder at de i de siste tiårene har sett tydelige innslag av:

  • Bedre organisering, med økt profesjonalitet, spesialisering og fleksibilitet hos gerningspersoner og større grad av samarbeid mellom ulike kriminelle nettverk
  • Flere gjenger med egen tilhørighet, æreskodekser og brutal og voldelig internjustis
  • Økt internasjonalisering og herunder økt mobilitet hos gerningspersoner
  • Økt bruk av avansert teknologi
  • Økt brutalitet
  • Økt sammenblanding mellom illegal og legal virksomhet
  • Fortsatt økning i antall registrerte volds- og seksuallovbrudd

- For ulikt

Riksadvokaten skriver videre i årsrapporten at selv om det utføres etterforsking og påtalearbeid av meget høy kvalitet i en rekke saker, har de store utfordringer og oppgavene løses for ulikt. 

- Vårt mål med handlingsplanen er at den skal bidra til å heve kvaliteten ved etterforsking og påtalearbeid i hele landet oS bidra til mer enhetlig oppgaveløsning; straffesaksbehandlingen i politiet skal styrkes.

Busch understreker at riksadvokaten er klar over at det ikke finnes raske og enkle løsninger. Han ønsker at tiltakene skal gjøre det mer attraktivt å arbeide som etterforsker og påtalejurist i politiet.

- En forutsetning for å lykkes er at alle - fra yngste medarbeider til eldste politimester - legger godviljen til og aktivt benytter handlingsplanen til beste for det løft våre foresatte, etter initiativ fra oss selv, har bestemt at skal effektueres.

Riksadvokaten sendte også onsdag ut et rundskriv hvor de redegjør for sine mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2019. 

Les hele rundskrivet her.