Ragnhild Bø Raugland

«Jurister i kommunene vil bedre retts­sikker­heten lokalt»

Høyesterettsdom belyser behovet for å ha jurister tilgjengelig, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

Torsdag, 20. desember 2018 - 8:08

Høyesterett hadde nylig til behandling en sak om oppsigelse av en fastlegeavtale begrunnet i legens samvittighetsgrunner, HR-2018-1958A. 

Dommen drøfter flere spørsmål som adgangen til å inngå reservasjonsavtaler med hjemmel i fastlegeforskriften samt borgernes rett til helsetjenester i medhold av EMK. art. 9.

Sett fra Juristforbundets side, er vi særlig interessert i kommunes rettslige forpliktelser og legens ansettelsesavtale med kommunen. 

Legen hadde etter utlysning søkt på ledig stilling som fastlege i kommunen. Da hun var inne til intervju, informerte hun om at hun av samvittighetsgrunner ikke kunne utføre enkelte legetjenester, som å sette inn spiral. Etter to søknadsprosesser fikk hun først ansettelse i et vikariat. Senere ble hun ansatt som fastlege i samme kommune.

Etter tre år i stillingen ble det reist tilsynssak hvor «vurderingstema var om kommunens aksept av at hun reserverte seg mot å utføre vise former for helsehjelp, var i strid med kommunens plikt til å sørge for å tilby allmennlegetjenester som er i samsvar med krav fastsatt i regelverket.

Helsetilsynets konklusjon var at hun ikke hadde adgang til å reservere seg mot å sette inn spiral, og kommunen ble bedt om å redegjøre for hvordan den fremover ville sikre at «fastlegeordningen/allmennlegetjenesten er i samsvar med krav fastsatt i regelverket.»»

Oppsigelse

Kommunen gikk etter dette til oppsigelse av avtalen som fastlege. 

Det var ansettelsesrådet i kommune, ledet av helse- og sosialsjefen, som hadde inngått ansettelsesavtalen med legen. Legens reservasjon ble muntlig akseptert av kommunen, uten at forbeholdet fremgikk av ansettelsesavtalen.

Høyesterett fant at kommunen hadde inngått bindende avtale med fastlegen. Kommunen kunne ikke da flere år senere bli hørt med at ansettelsen ikke var gyldig. 

Juristforbundet har tatt til orde for at flere jurister i kommunene vil bedre rettssikkerheten lokalt. Denne saken belyser nettopp behovet for å ha jurister tilgjengelig for å håndtere problemstillinger hvor kommunens kryssende interesser og plikter skal vurderes og vektlegges.

I denne saken ville kanskje en utredning om det rettslige grunnlaget for å inngå en avtale med reservasjon, vurdert opp mot kommunens øvrige ansvarsområder, gitt kommunen nødvendig veiledning. Videre et det viktig at det som avtales, formaliseres.   

Ledige stillinger:

LOGO Riksvåpen
Alta tingrett og Hammerfest tingrett
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO KMD
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Søknadsfrist: 
21.03.2019
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.03.2019
LOGO Eksport/Kreditt
Eksportkreditt
Søknadsfrist: 
24.03.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO UNE
Utlendingsnemnda, Seksjon prosedyre
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.04.2019
LOGO GIEK
Garantiinstituttet For Eksportkreditt
Søknadsfrist: 
07.04.2019
LOGO Brønnøysund
Brønnøysundregistrene, Registerforvaltning
Søknadsfrist: 
08.04.2019
LOGO Riksvåpen
Agder lagmannsrett, Skien
Søknadsfrist: 
10.04.2019
LOGO Riksvåpen
Sogn og Fjordane tingrett, Førde
Søknadsfrist: 
10.04.2019
LOGO Riksvåpen
Nedre Romerike tingrett
Søknadsfrist: 
10.04.2019