Ragnhild Bø Raugland

«Jurister i kommunene vil bedre retts­sikker­heten lokalt»

Høyesterettsdom belyser behovet for å ha jurister tilgjengelig, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

Torsdag, 20. desember 2018 - 8:08

Høyesterett hadde nylig til behandling en sak om oppsigelse av en fastlegeavtale begrunnet i legens samvittighetsgrunner, HR-2018-1958A. 

Dommen drøfter flere spørsmål som adgangen til å inngå reservasjonsavtaler med hjemmel i fastlegeforskriften samt borgernes rett til helsetjenester i medhold av EMK. art. 9.

Sett fra Juristforbundets side, er vi særlig interessert i kommunes rettslige forpliktelser og legens ansettelsesavtale med kommunen. 

Legen hadde etter utlysning søkt på ledig stilling som fastlege i kommunen. Da hun var inne til intervju, informerte hun om at hun av samvittighetsgrunner ikke kunne utføre enkelte legetjenester, som å sette inn spiral. Etter to søknadsprosesser fikk hun først ansettelse i et vikariat. Senere ble hun ansatt som fastlege i samme kommune.

Etter tre år i stillingen ble det reist tilsynssak hvor «vurderingstema var om kommunens aksept av at hun reserverte seg mot å utføre vise former for helsehjelp, var i strid med kommunens plikt til å sørge for å tilby allmennlegetjenester som er i samsvar med krav fastsatt i regelverket.

Helsetilsynets konklusjon var at hun ikke hadde adgang til å reservere seg mot å sette inn spiral, og kommunen ble bedt om å redegjøre for hvordan den fremover ville sikre at «fastlegeordningen/allmennlegetjenesten er i samsvar med krav fastsatt i regelverket.»»

Oppsigelse

Kommunen gikk etter dette til oppsigelse av avtalen som fastlege. 

Det var ansettelsesrådet i kommune, ledet av helse- og sosialsjefen, som hadde inngått ansettelsesavtalen med legen. Legens reservasjon ble muntlig akseptert av kommunen, uten at forbeholdet fremgikk av ansettelsesavtalen.

Høyesterett fant at kommunen hadde inngått bindende avtale med fastlegen. Kommunen kunne ikke da flere år senere bli hørt med at ansettelsen ikke var gyldig. 

Juristforbundet har tatt til orde for at flere jurister i kommunene vil bedre rettssikkerheten lokalt. Denne saken belyser nettopp behovet for å ha jurister tilgjengelig for å håndtere problemstillinger hvor kommunens kryssende interesser og plikter skal vurderes og vektlegges.

I denne saken ville kanskje en utredning om det rettslige grunnlaget for å inngå en avtale med reservasjon, vurdert opp mot kommunens øvrige ansvarsområder, gitt kommunen nødvendig veiledning. Videre et det viktig at det som avtales, formaliseres.   

Ledige stillinger:

LOGO Riksvåpen
Sør-Trøndelag tingrett
Søknadsfrist: 
24.05.2019
LOGO Riksvåpen
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oppland og Hedmark
Søknadsfrist: 
25.05.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO SJT
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO Politiet
Øst Politidistrikt, Felles enhet for utlending og forvaltning
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Politiet
Øst Politidistrikt, Felles enhet for utlending og forvaltning
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Skolelederforbundet
Skolelederforbundet
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO Tr heim kommune
Kommuneadvokaten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO Høyesterett
Høyesterett
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO Stortinget
Stortinget
Søknadsfrist: 
04.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
09.06.2019
LOGO Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune
Søknadsfrist: 
10.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
12.06.2019
LOGO Sykehusinnkjøp
Sykehusinnkjøp HF, Divisjon Sør-Øst
Søknadsfrist: 
13.06.2019
LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
17.06.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019