lovbok norges lover lov lover

- En dommer skal ikke slå neven i bordet 

Jordskiftedommeren hisset seg opp og slo neven i bordet overfor en meddommer.  

Tirsdag, 5. mars 2019 - 6:18

Tilsynsutvalget for dommere har konkludert med at jordskiftedommeren handlet i strid med god dommerskikk og at det er grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak i form av kritikk. 

Dommerens reaksjon kom under behandlingen av en skjønnsavgjørelse om erverv av veirett. 

Veirett-saken ble behandlet av jordskiftedommeren og to skjønnsmedlemmer, en kvinne og en mann. 

Følte seg trakassert 

Kvinnen fortalte i sin klage at hun ikke kunne være enig i erstatningsfastsettelsen, og at det da oppsto «en ubehagelig stemning».

Hun fortalte også at hun flere ganger fremmet krav om tapt arbeidsfortjeneste, men at hun ble avvist, da «dommeren mente det var uhørt at hun som bonde/selvstendig næringsdrivende skulle ha større krav enn vanlig, i tillegg til at det var for sent å fremme kravet. Dommeren mente det var hennes plikt å sette seg inn i dette».

I klagen skrev hun at hun følte seg trakassert som person. Det skal imidlertid ha tilspisset seg ytterligere etter at dommeren gikk ut for å kopiere avgjørelsen. 

I tilsynsutvalgets vedtak står følgende referert som sammendrag av kvinnens forklaring: «Da han kom tilbake, ytret hun at hun fremdeles var uenig i godtgjørelsen. Da slo dommeren knyttneven i bordet og sa «nå er det nok – det er for seint».

Avgjørelsen ble deretter sendt rundt bordet for signering, og – i følge kvinnen – signerte hun «med skjelven hånd og dårlig følelse i kroppen». 

Bekreftet av vitne 

Tilsynsutvalget for dommere skriver dette om sitt syn på saken: 

«Klager har for det første framholdt at dommeren opptrådte i strid med god dommerskikk under skjønnskonferansen. Han respekterte ikke hennes synspunkter og ble hissig. Dommeren har bekreftet at han var kritisk til klagers synspunkter, men han var ikke hissig under drøftingene, bare engasjert. Det andre skjønnsmedlemmet har bekreftet at det var uenighet under konferansen og mener dette medførte at dommeren hisset seg opp. 

Klager har også anført at dommeren opptrådte i strid med god dommerskikk da rettens medlemmer var samlet for å avhjemle skjønnet. Dommeren aksepterte ikke hennes krav om tapt arbeidsfortjeneste, han hisset seg opp og slo knyttneven i bordet. Dommeren har bekreftet at han mistet tålmodigheten og reagerte slik klager har beskrevet, noe han beklager. Hendelsesforløpet er bekreftet av det andre skjønnsmedlemmet som var tilstede under møtet». 

I strid med god dommerskikk 

I sitt vedtak understreker tilsynsutvalget betydningen av at en dommer opptrer med respekt overfor meddommerne. 

«Rettens leder har et særlig ansvar for å tilse at skjønnsmedlemmer / meddommere blir behandlet med respekt og har full anledning til å stemme i samsvar med sitt syn, jf. utvalgets vedtak i sak 17-015. Det er spesielt viktig at de som gjør tjeneste som skjønnsmedlem for første gang blir ivaretatt på en god måte.»

«Tilsynsutvalget mener dommeren ikke har vist tilstrekkelig respekt for klagers synspunkter og stemmegivning. Det er ikke forenlig med god dommerskikk å hisse seg opp og vise manglende tålmodighet. En dommer skal heller ikke slå neven i bordet, verken for å markere at et spørsmål er ferdig debattert eller av andre grunner. Tilsynsutvalget finner at innklagede samlet sett har handlet i strid med god dommerskikk. Etter dette finner utvalget at det er grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak i form av kritikk.» 

Les hele avgjørelsen her

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021