Katharina Rise
Arbeidet har vært ledet av førstestatsadvokat Katharina Rise

«Økt status for påtalejuristens rolle og påtalefaget i distriktene, samt lønn er formentlig et tiltak»

Lønn og status er blant tiltakene som foreslås i rapport om bedre saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn.

Fredag, 15. mars 2019 - 10:05

Tiden det tar fra anmeldelse til ferdig etterforsket sak er i mange tilfeller for lang i saker som gjelder overgrep mot barn, og en arbeidsgruppe har levert forslag til tiltak som vil bidra til raskere fremdrift.

I rapporten identifiseres flaskehalser som hemmer effektiv fremdrift i sakene og det foreslås 25 tiltak. 

Arbeidet har vært ledet av førstestatsadvokat Katharina Rise ved Riksadvokatembetet.

Rapporten tar blant annet for seg temaet ivaretakelse av kompetanse og politimesterens styringsrett.

«Politimesteren har ansvar for å sørge for tilstrekkelig ansatte med den kompetanse som er nødvendig for å overholde lov- og forskriftskrav, uavhengig av posisjon og stilling i distriktet», heter det i rapporten. 

Det pekes på at politireformen har ført til at kompetansepersoner har byttet roller internt i politidistriktene og at erfarent personell har blitt erstattet med mindre erfarent personell til å jobbe med alvorlige straffesaker. 

Også blant påtalejuristene med avhørslederkompetanse har det vært stor utskifting, påpeker rapporten.

Påtaleanalysen

Arbeidsgruppen viser til NOU 2017:5 En påtalemyndighet for fremtiden (påtaleanalysen) og anbefaler at forslag om kompetansetiltak for statsadvokatene og påtalejuristene følges opp. 

«Når det gjelder etterforskere og behov for å rekruttere dem, samt beholde spesialetterforskere og påtalejurister med avhørslederkompetanse, så er formentlig lønn et sentralt moment. Politidirektoratet har ansvaret for denne delen av virksomheten», heter det i rapporten.

Arbeidsgruppen foreslår som tiltak at styringsretten benyttes til å sikre at spesialutdannet personell benyttes til å etterforske og påtaleavgjøre vold og seksuelle overgrep mot barn og skriver også:

«Lønnskompensasjon og utjevning av ulikheter i lønn mellom etterforskere og operativt personell vil være viktig for å rekruttere og sikre stabilitet av personell med nødvendig kompetanse. Økt status for påtalejuristens rolle og påtalefaget i distriktene, samt lønn er formentlig et tiltak for å beholde avhørsledere i distriktene.»

– Økningen i antallet anmeldelser for vold, mishandling og seksuallovbrudd utfordrer hele straffesakssystemet. Mange av sakene er arbeidskrevende og komplekse og stiller store krav til gode arbeidsprosesser, rutiner og sist men ikke minst samhandling med andre aktører, sier Justisdepartementet i en pressemelding om rapporten.

Ledige stillinger:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020