Har gjennom­gått siktet dommers av­gjørelser i overgreps­saker

Oslo tingrett har identifisert saker den siktede dommeren har hatt hvor mulig overgrep mot barn har vært et tema. 

Begjæringen med krav om stans i ansettelsesprosesser, der det var berammet muntlig forhandling i Oslo byfogdembete, er nå stoppet. 

I et brev til sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett ba advokat Thea Totland og Barneadvokatene om at alle saker dommeren som er siktet for bestittelse av overgrepsmateriale har hatt befatning med hvor mulige seksuelle overgrep mot barn har vært et tema.

Les hele saken her

De ba om at:

- Oslo tingrett identifiserer alle saker den aktuelle dommeren har hatt hvor mulig overgrep mot barn har vært et tema; straffesaker, saker etter barnevernloven og saker etter lov om barn og foreldre.

- At prosessfullmektigene i de sakene som identifiseres varsles.

Fikk svar

Fredag fikk Totland og Barneadvokatene svar fra tingretten. I brevet til Totland skriver sorenskriver Yngve Svendsen at den siktede dommeren de siste fem årene:

  • Ikke har behandlet noen barnevernssaker
  • Ikke har behandlet noen foreldretvistsaker eller andre saker etter bameloven der mulige overgrep mot barn har vært et tema
  • Avsagt dom i seks straffesaker som dreier seg om overgrep mot barn. 

Når det gjelder straffesakene som dreier seg om overgrep har fire av disse senere vært behandlet i lagmannsretten, mens en siste er henvist til ankeforhandling i lagmannsretten. Den siste saken er en tilståelsessak. 

Fem år

Tingretten opplyser videre om at dvokatforeningen er gjort kjent med materialet og at verken tingretten eller Advokatforeningen mener det er behov for at de som «har vært prosessfullmektiger, forsvarere eller bistandsadvokater i sakene, skal fä oversendt en underretning om at dommeren nå er siktet.»

«Advokatforeningen har heller ikke sett behov for at retten skal gå lenger tilbake i tid enn fem år i sine undersøkelser. Tingretten vil imidlertid besvare eventuelle spørsmål fra advokater om hvorvidt konkrete saker de har hatt som vedrører overgrep mot barn, har vært behandlet av dommeren.»

Advokat Thea Totland sier hun er fornøyd med svaret.

- Jeg synes det var raskt og bra håndtert av sorenskriver Svendsen.

Den siktede mannen har søkt avskjed som dommer, og fått denne invilget.