Fem måneders urinprøver var ikke nok – nå får POD kritikk

Politidirektoratet (POD) krevde minst ett års forutgående dokumentert rusfrihet for å la bilføreren få tilbake retten til å føre motorvogn. – Uriktig rettslig utgangspunkt, konkluderer Sivilombudsmannen og ber POD behandle saken på nytt.

Blodprøve urinprøve Foto: Pixabay
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Selv ikke stadige urinprøver som viste at mannen hadde holdt seg rusfri i en periode på fem måneder var nok til å overbevise Politidirektoratet om at han igjen burde få mulighet til å ferdes på veien som bilfører.

PODs krav: - Jevnlig over ett år

Saken gjaldt Politidirektoratets klagebehandling i en sak om tilbakekall av førerrett på grunn av manglende edruelighet. Vest politidistrikt tilbakekalte bilførerens rett til å føre motorvogn fordi politiet fant at mannens bruk av illegale rusmidler var så omfattende at han ikke kunne anses å være edruelig i vegtrafikklovens forstand.

Politidistriktets vedtak ble gjort i mars 2017. Som grunnlag for vedtaket ble det vist til at mannen 20. oktober året før, i 2016, ble anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, og at han ved blodprøve samme dag testet positivt for cannabis.

I følge vedtaket innrømmet mannen å ha ruset seg på cannabis daglig, samt at han i november 2016 hadde vedtatt et forelegg for å ha kjørt i påvirket tilstand. 

- Enkelttilfelle

Gatejuristen engasjerte seg i saken. I klage fra mannen, med supplerende klage fra Gatejuristen, ble det det anført at vilkårene for å frata førerretten på bakgrunn av manglende edruelighet ikke var oppfylt i saken.

Det ble blant annet vist til at episoden var et enkelttilfelle og at blodprøver av mannen tatt kort tid etter den aktuelle kjøringen, og frem til klagetidspunktet, dokumenterte rusfrihet.

Klagen ble oversendt Politidirektoratet, som stadfestet distriktets vedtak i oktober 2017. Til klagerens anførsel om dokumentert rusfrihet i tiden etter politidistriktets vedtak gir direktoratet blant annet uttrykk for følgende: 

«Det kan heller ikke være avgjørende at A (bilførerens navn, red.anm.) i ettertid av vedtaket har fremlagt negative urinprøver, fra den 02.02.2017 til den 10.07.2017. Når førerretten er tilbakekalt grunnet manglende edruelighet, krever fast forvaltningspraksis at det fremlegges negative urinprøver tatt jevnlig over ett år før det kan samtykkes til gjenerverv. Dette kreves for at politiet med rimelig grad av sikkerhet skal kunne legge til grunn at den positive utviklingen har stabilisert seg».

- Skal foreta ny selvstendig prøving

På vegne av bilføreren brakte Gatejuristen saken inn for Sivilombudsmannen i november 2017. Etter en gjennomgang av klagen og sakens dokumenter fant ombudsmannen grunn til å undersøke enkelte sider ved direktoratets vedtak.  

Sivilombudsmannens konklusjon ble i PODs disfavør:

«Ombudsmannen er kommet til at Politidirektoratet har tatt uriktig rettslig utgangspunkt ved klagesaksbehandlingen. Politidirektoratet skal ved behandlingen av klager på vedtak om tilbakekall, foreta en ny selvstendig prøving av om vilkårene for tilbakekall er oppfylt på direktoratets vedtakstidspunkt, herunder om klageren er edruelig på dette tidspunktet. I vurderingen av om tilbakekall skal skje som følge av manglende edruelighet, inngår både opplysninger som ble vurdert av politidistriktet og eventuelle nye opplysninger som kan kaste lys over klagerens forhold til rusmidler. Tilbakekallsbestemmelsen gir uansett ikke adgang til å oppstille et krav om dokumentasjon for tolv måneders forutgående rusfrihet. Politidirektoratet bes om å behandle saken på nytt og orientere ombudsmannen om utfallet av den nye behandlingen. Videre bes direktoratet om å merke seg ombudsmannens synspunkter og innrette saksbehandlingen i fremtidige saker i henhold til disse».