Sykelønns­ordningen bevares

Regjeringen forplikter seg til å bevare sykelønnsordningen de neste fire årene i ny IA-avtale.

Kari Sollien er leder i Akademikerne (Foto: Akademikerne)

– For oss har det stått helt sentralt å sikre dagens sykelønnsordning, og det har vi fått til, sier leder Kari Sollien i Akademikerne i en pressemelding etter at regjeringen og partene i arbeidslivet tirsdag signerte en ny IA-avtale for de neste fire årene. 

Avtalene inneholder også en rekke tiltak for å nå målene om å få ned sykefraværet og redusere frafall fra arbeidslivet. Det settes av 70 millioner årlig for å gi ledere og tillitsvalgte mer kunnskap og bedre verktøy for å lykkes med forebygging på deres arbeidsplass. 

Satsningen på NAVs arbeidslivsentre videreføres, og sammen med Arbeidslivstilsynet vil de være sentrale i den nye satsningen. Partene er enige om å rette innsatsen mot noen bransjer spesielt, som for eksempel er særlig utsatt for omstilling. 

Til dette bevilges det 80 millioner til skreddersydde tiltak. 

Egenmelding

Ansatte på arbeidsplasser som har hatt IA-avtale, har årlig kunnet bruke egenmelding når de er syke opptil 24 kalenderdager. Partene oppfordrer hele arbeidslivet til å ta i bruk ordningen med utvidet egenmelding, og foreslår i tillegg at denne muligheten for fleksibilitet kommer tydeligere frem i folketrygdloven.

– Vi ønsker at flere benytter seg av utvidet egenmelding. Det åpner for en tettere dialog mellom ansatt og leder under sykdom, og belaster helsevesenet i mindre grad, sier Sollien.

Når det gjelder fastlegenes rolle i sykemeldingsarbeidet er et av tiltakene å la Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) utvikle og teste et nytt kurs for fastlegene.