Utvalget for rettshjelp oppnevnt

Skal gjennomgå rettshjelpsordningen

Cathrine Moksness
Cathrine Moksness sitter i utvalget som skal se på rettshjelpsordningen.

Regjeringen har i dag nedsatt utvalget som innen 1. mai 2020 skal komme med forslag til en ny rettshjelpsordning. Ordningen har ikke vært gjennomgått siden 2008-2009.

Dette er utvalget som skal gjennomgå rettshjelpsordningen:

  • Ingebjørg Tønnessen, dommer i Oslo tingrett, Oslo (leder)
  • Merete Smith, generalsekretær i Den Norske Advokatforening, Oslo
  • Torgeir Røinås Pedersen, advokat, Fredrikstad
  • Tone Ognedal, førsteamanuensis ved økonomisk institutt ved UiO, Oslo
  • Magnus Aarø, leder i fylkesnemnda i Møre og Romsdal, Molde
  • Kristian Andenæs, professor emeritus ved institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO, Oslo
  • Cathrine Moksness, leder i Gatejuristen, Oslo

I en høringsrunde tidligere i år innhentet regjeringen synspunkter fra i alt 17 organisasjoner og institusjoner på mandatforslagets innhold og ba om forslag til utvalgsmedlemmer. 

I mandatutkastet skrev Justisdepartementets sivilavdeling blant annet følgende: 

”Erfaringer viser at det er et udekket behov for rettshjelp i befolkningen. Økt rettsliggjøring og økte økonomiske og sosiale forskjeller i samfunnet understreker viktigheten av å utvikle rettshjelpsordningen i takt med samfunnsutviklingen og borgernes behov.” 

Høring

Advokatforeningen skrev blant annet følgende om sitt syn: 

«Vi vil peke på̊ at dersom rettshjelpsområdet skal vurderes i sin helhet, bør også juridisk bistand i straffesaker vurderes. Det er til dels overlappende regelverk for advokater straffesaker og advokater i fri rettshjelpssaker. Advokatforeningen vil også påpeke viktigheten av det kan foretas fortløpende endringer og justeringer av salærsats og stykkpriser mens utredningsarbeidet pågår. Det bør fremgå tydelig av mandatet at utredningsarbeidet ikke må bli et hinder for dette». 

Juristforbundets president, Curt A. Lier, har uttalt: 

«Fra mitt ståsted bør vi se på følgende tiltak: Det bør innføres flere og bedre utenrettslige mekanismer for konfliktløsning. I tillegg må tilgangen til domstolsbehandling gjøres enklere, raskere og rimeligere for partene. Dette innebærer ikke minst å gjøre fri rettshjelp, av høy kvalitet, tilgjengelig for langt flere enn hva som er tilfelle i dag». 

I sitt svar til Justisdepartementet skrev leder for Gatejuristen med Barnas Jurist, Cathrine Moksness om en positiv reaksjon på at det nedsettes et utvalg for å utrede hvordan rettshjelpsordningen bør organiseres. 

«Vi har rettshjelpsvirksomhet i 15 av landets byer og driver mye oppsøkende arbeid. Etter 14 års drift kjenner vi godt til udekkede rettshjelpsbehov og forbedringspotensiale ved dagens ordning. Samtidig er vår modell et godt eksempel på hvordan kostnadseffektiv og kvalitetssikret rettshjelp kan organiseres. Vi bidrar derfor gjerne til utvalgets arbeid», skrev Moksness. 

Dette er utvalgets mandat

Tags