Politiet tok ut tiltaler uten hjemmel i lov

Siden 2005 har politiet ilagt forelegg og tatt ut tiltaler etter to bestemmelser i skattebetalingsloven, uten å ha myndighet til å gjøre det.

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)
Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)

Nå har alle landets statsadvokater igangsatt en gjennomgang for å avklare omfanget av fadesen og for å finne ut om sakene må omgjøres eller henlegges. Oppryddingen skjer etter ordre fra Riksadvokaten, som selv ble gjort oppmerksom på feilen som potensielt har pågått i hele 13 år, siden 2005. Det året ble nemlig skattebetalingsloven endret og strafferammen i de to aktuelle bestemmelsene i loven skjerpet fra seks måneders fengsel til to års fengsel.

Politiet har kun myndighet til å avgjøre påtalespørsmål i saker med inntil ett års strafferamme. Etter at strafferammen ble økt til to års fengsel i 2005 gikk denne myndigheten over til statsadvokatene, men uten at endringen ble tilstrekkelig kjent. Dermed fortsatte politiet å utstede forelegg og reise tiltale i disse sakene, som omfattes av skattebetalingslovens § 18-1 og § 18-2.

Bestemmelsene omhandler henholdsvis straff ved unnlatt gjennomføring av forskuddstrekk og skattetrekk, samt brudd på opplysningsplikten som retter seg mot «den som ikke gir, eller gir uriktige, opplysninger til fastsettings- eller innkrevingsmyndighetene, og dermed bevirker (forårsaker) eller søker å bevirke at innkreving av skatte- og avgiftskrav blir hindret eller vesentlig vanskeliggjort.»

Gjennomgår sakene

Etter ordre fra Riksadvokaten går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom saker i sine distrikter for å se om de må omgjøres eller henlegges. Brevet som Riksadvokaten sendte ut til alle landets politimestere og embetsledere 19. april i år bærer overskriften: «Saker hvor politiet uten å ha kompetanse til det har avgjort påtalespørsmålet for brudd på skattebetalingsloven».

I brevet redegjøres for lovendringen og det faktum at påtalekompetansen er overført fra politiet til statsadvokaten.

«Riksadvokaten er gjort oppmerksom på at politiet i en del tilfeller har avgjort påtalespørsmålet etter at den nye straffebestemmelsen ble innført, slik at avgjørelsen er truffet av feil myndighet».

Dette er noen av retningslinjene som gis for hvordan sakene skal håndteres:

  • Saker som ikke er rettskraftig avgjort, stilles i bero/begjæres stanset og skal sendes til statsadvokaten for vurdering av om påtalespørsmålet skal opprettholdes.
  • Statsadvokaten skal foreta en selvstendig vurdering av om vilkårene for straff er oppfylt og reaksjonens størrelse.
  • Dersom statsadvokaten er enig med politiets påtaleavgjørelse, treffes en beslutning om at den opprettholdes.
  • Kommer statsadvokaten til at vilkårene for straff ikke er oppfylt, henlegges saken. Er saken brakt inn for domstolene, må saken frafalles.
  • Saker som er rettskraftig avgjort ved vedtatt forelegg, påtaleunnlatelse eller fellende dom, skal sendes til statsadvokaten for en ny selvstendig vurdering av påtalespørsmålet.

Vurdere å tilbakeføre

Riksadvokaten skriver også:

«Statsadvokaten bes som et ledd i saksgjennomgangen beskrevet ovenfor vurdere om dette er en sakstype som etter sin art og alvor bør behandles av statsadvokaten, eller om det er grunn til å ta initiativ overfor lovgiver for å få tilbakeført påtalekompetansen til politiet».

Bare Nordland har svart

Statsadvokaten opprettholdt foreleggene i Nordland.

Juristen har bedt Riksadvokaten om en oversikt over tilbakemeldingene fra statsadvokatene. Statsadvokat Birgitte Istad ved Riksadvokatembetet svarer følgende i en epost:

«Vi har foreløpig ikke oversikt over hvor mange tiltaler det dreier seg om da vi så langt kun har mottatt rapport fra Nordland statsadvokatembeter. I tillegg var vi, før våre retningslinjer ble sendt ut, kjent med at det i Sør-Øst var tre vedtatte forelegg utstedt av politiet uten kompetanse, samt en tiltale. Disse sakene vurderes på nytt av statsadvokaten i tråd med retningslinjer som følger av vårt brev til embetene og politimestrene 19. april i år».

Tretten saker

I oversikten fra Nordland statsadvokatembeter fremgår at statsadvokatene i Nordland har mottatt 13 saker hvor politiet i embetets distrikt har utstedt forelegg uten den nødvendige påtalekompetanse. I sin oversikt skriver førstestatsadvokat Geir Fornebo:

«Disse er nå gjennomgått og statsadvokaten har besluttet å opprettholde foreleggene i alle sakene. Statsadvokaten har også undersøkt størrelsen på foreleggene, og har funnet at de var i samsvar med gjeldende påtaledirektiv fra 2016, gitt av Nordland statsadvokatembeter. Fornebo skriver videre:

«Etter vårt syn bør påtalekompetansen ligge hos politiet i denne type saker. Gjennomgangen har vist at politiet har fulgt de retningslinjer som statsadvokaten har gitt for størrelsen på foreleggene».