Jobbekspertene: Rett til utdanningspermisjon

Har du lyst til å sette deg på skolebenken igjen? Du kan ha rett på utdanningspermisjon fra jobben – selv om utdanningen ikke er relevant for stillingen.

Foto: Pixabay

- Som hovedregel har alle ansatte rett til utdanningspermisjon uavhengig av stillingsprosent, kjønn, type virksomhet og størrelse på virksomheten, sier Helene Dorans, arbeidsrettsadvokat hos Juristforbundet.

Formålet med bestemmelsen er å gi et tilbud til de som ønsker med utdanning etter noen år i arbeidslivet.

Det er ikke noe krav om at utdanningen må være relevant eller nødvendig med tanke på det arbeidet du normalt utfører. Den må likevel være yrkesrelatert, og omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevante etter- og videreutdanninger. Du må også ha vært i arbeidslivet i tre år, og ansatt hos arbeidsgiveren som det søkes permisjon fra de to siste årene.

Arbeidsrettsadvokat Helene Dorans

Det er også et krav at du deltar på «organisert utdanningstilbud». Du har altså ikke nødvendigvis rett på permisjon for å gjennomføre selvstudier eller utdanning på grunnskole- eller videregående opplæringsnivå. Oppfyller du disse kravene har du i utgangspunktet rett til permisjon fra det tidspunktet du selv ønsker og i inntil tre år.

Avslag må begrunnes

Dorans påpeker at det finnes enkelte unntak fra regelen. Du kan for eksempel ikke kreve permisjon dersom det vil være til hinder for forsvarlig planlegging av drift og personaldisponeringer.

- Det må foretas en konkret helhetsvurdering av partenes interesser. Momenter av betydning vil være virksomhetens størrelse, arbeidstakerens stilling, permisjonens størrelse og varighet, konsekvenser av permisjonen vurdert opp mot annet fravær i virksomheten eller virksomhetens mulighet til å redusere ulempene, sier hun.

Dette kan for eksempel bety at du ikke kan kreve permisjon før arbeidsgiveren din har skaffet vikar eller på annen måte har omdisponert arbeidskraften.

- Ved et avslag må arbeidsgiveren din konkret begrunne hvilke ulemper en permisjon vil ha for virksomheten, sier Dorans.

Hun trekker frem en sak fra tvisteløsningsnemda hvor en interiørmedarbeider fikk medhold i sitt krav om rett til utdanningspermisjon. Arbeidsgiver hadde ikke dokumenter konkrete ulemper en permisjon kunne medføre, men kun sagt at permisjonen ville skape problemer med arbeidsturnusen ettersom de var i en omstillingsprosess. Nemnda slo enstemmig fast at arbeidsgiver ikke kunne dokumentere at en permisjon ville være til hinder for forsvarlig planlegging av drift og personaldisponeringer.

Skriftlig varsel

Hvis du ønsker å benytte deg av retten til utdanningspermisjon må du gi arbeidsgiveren din et skriftlig varsel. Der skal du opplyse om utdanningens faglige innhold, hvor lang utdanningen er og om eventuelt opptak ved en utdanningsinstitusjon. Hvis det ikke dreier seg om utdanning utover grunnskole eller videregående skole må du begrunne hvorfor utdanningen er yrkesrelevant.

Dersom arbeidsgiver mener at vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt, skal du få beskjed om dette «snarest og senest innen seks måneder etter at søknaden ble fremsatt.»

Ved permisjoner på under seks måneder gjelder kortere svarfrister. Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver er uenige om arbeidstakeren har rett til utdanningspermisjon, kan hver av partene bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda. Fristen er fire uker etter avslaget kom frem til arbeidstakeren.