Hva har man krav på som sommervikar?

Sommerjobb gir et kjærkomment tilskudd til økonomien. Er du heldig, får du også med deg nyttig arbeidserfaring og relevant praksis. Hva er rette og rimelige lønns- og arbeidsvilkår for deg som tar sommerjobb?

Juristforbundet vil understreke viktigheten av å få med seg referanser, relasjoner, nettverk og attest fra sommerjobben. Dette kan være avgjørende for yrkesvalg og nødvendige kontaktpunkter i jobbsammenheng senere.

Det å opptre ryddig, være pålitelig og fleksibel vil derfor kunne vise seg å være verdifullt. Ikke bare for sommerjobben der og da, men også for senere arbeidsforhold.

Skriftlig avtale

De fleste sommerjobber er av kortvarig karakter, med en kortvarig midlertidig stilling. Innenfor de grunnleggende rettighetssområdene skiller ikke arbeidsmiljøloven mellom midlertidige eller faste stillinger. Retten til en skriftlig arbeidsavtale gjelder i alle arbeidsforhold, uavhengig av varighet.

Varer arbeidsforholdet mindre enn en måned, skal arbeidsavtalen foreligge umiddelbart. Regler om dette finnes i arbeidsmiljølovens §§ 14-5 og 14-6.

Det naturlige er at du signerer en arbeidsavtale i sammenheng med at du inngår avtale om jobb, alternativt at dere på dette tidspunkt skriftlig, for eksempel i en mail, bekrefter sentrale punkter dere er enige om.

Når arbeidsavtalen er på plass, skal denne bl.a. inneholde opplysninger om hvem som er parter i avtalen, hvem som er arbeidsgivers representant, hvor arbeidsstedet er lokalisert, når arbeidet skal starte og evt. hvor lenge, lønn, daglig arbeidstid, pauser og oppsigelsesfrister.

Det er også krav om å angi stillingens tittel og stillingskategori, for eksempel ”Sommervikar på advokatkontor”.

Det er ikke klart definert hvor langt en skal gå i å definere arbeidsoppgavene utover det som er muntlig angitt på intervju m.v. Det naturlige er at dette blir definert som for eksempel servitør eller saksbehandler, så følger mer detaljer av en stillingsinstruks eller oppgavedefinisjon som et vedlegg til avtalen.

Ikke dropp arbeidsavtalen!

Det er ikke uvanlig at man ved kortvarige arbeidsforhold ikke tar seg bryet med å inngå en skriftlig avtale.

Dette kan skape kjedelige situasjoner, og øker sjansen for at du ikke får med deg etablerte rettigheter, som for eksempel sykepenger.

Et ryddig arbeidsforhold skaper normalt en ryddig ramme. Partene vet hva de har å forholde seg til og det bidrar igjen til en hyggeligere erfaring for alle parter.

Lønn og feriepenger, pensjon og andre vilkår

I sommerjobber som ellers i arbeidsforhold – det er lønnen man jobber for.

Loven krever at lønnen skal fremgå av avtalen. Loven sier imidlertid ikke noe om lønnsnivå. I denne type arbeidsforhold er lønnen gjerne tariffbestemt. Det kan imidlertid være muligheter for å forhandle seg frem til en bedre lønn, evt. andre vilkår, som for eksempel betalt spisepause.

Avtalt lønn omfatter som hovedregel ikke feriepenger. Disse skal komme i tillegg.

Dersom det avtales hva arbeidsgiver totalt skal utbetale for arbeidet, inkludert feriepenger, må det fremgå klart av avtalen hvor stor andel av utbetalingen som er feriepenger. Lønnen vil dermed være det som gjenstår når feriepengene er trukket fra. 

Når det gjelder tjenestepensjon, er det egne regler for kortvarige ansettelsesforhold, sjekk evt. bedriftens pensjonsordning.

Sykdom og sykepenger

Et spørsmål som går igjen ved kortvarige arbeidsforhold, er retten til sykepenger og lønn ved sykdom.

Etter folketrygdloven har man krav på sykepenger når en har vært i jobb i minst fire uker. De første 16 dagene etter at man blir syk, er det arbeidsgiver som må betale lønn.

Sykdomsfravær utover dette gir rett til sykepenger utbetalt fra NAV.

Attest og referanse

Avslutningsvis vil vi minne om hvor viktig det er å få med seg en utfyllende attest. Vi anbefaler også at du forhører deg om muligheten til å få en sentral person i virksomheten til å stille som senere referanse.

Med dette kan sommerjobben få en verdi videre.

Lykke til – og god sommer!