Huskeliste for ungdom som skal ut i arbeids­livet

- Det har tradisjonelt vært en del utfordringer knyttet til å få på plass ansettelseskontrakter for unge som skal ut i sommerjobb, sier advokat Ellen Gooderham i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.

Hun er medlem av Juristforbundet sitt fagutvalg for arbeidsrett og har vært med på å utarbeide en «huskeliste for ungdom som skal ut i arbeidslivet» for Juristforbundet.

Gooderham mener det viktigste de unge arbeidstakerne kan gjøre er å klargjøre mest mulig i forkant av oppstart.

- Mange konflikter oppstår på grunn av uklare forventningskrav. Du må sørge for å gjøre deg kjent med hva som gjelder av regler og hva som forventes av deg, sier hun.

Unngår konflikt

Det skal blant annet være klarhet i hvor mye du skal jobbe og når du skal jobbe og hva man skal ha i lønn. Gooderham understreker at nulltimerskontrakter ikke lenger er lovlige.

- Hvis man opplever noe ugreit, for eksempel i form av trakassering skal man vite at man kan ta det opp uten å være redd for konsekvenser.

Advokaten sier at det nok er mindre vanlig at unge arbeidstakere i kortvarige arbeidsforhold tar opp vanskelige ting på jobb og i større grad ønsker å unngå en potensiell konflikt.

- Det er naturlig å ikke ønske konflikt, men for unge i sommerjobb er det gjerne en ekstra faktor at det er snakk om korte arbeidsforhold og at man er opptatt av å få gode referanser til senere -– noe som også er viktig, sier hun.

Klare forventninger

Selv om oppgavene ikke nødvendigvis er relevante for det du ønsker å jobbe med senere er gode referanser gull verdt.

Gooderham understreker at det i de fleste ansettelsesforhold – også for unge fungerer godt.

- De fleste arbeidsgivere er seriøse og  etterrettelige, og de fleste arbeidstakere ønsker å gjøre sitt beste. Hvis begge parter klargjør forventninger og krav i forkant er mye gjort, sier hun.

Huskeliste for ungdom som skal ut i arbeidslivet

Som fersk i arbeidslivet er det mye å sette seg inn i og mye å holde styr på av både rettigheter og plikter. Som regel har arbeidsgivere god oversikt over hva som skal være på plass, men det lønner seg å ha kjennskap til dette selv i møte med arbeidslivet! 

Juristforbundet har utarbeidet en huskelapp over noen av de tingene som det kan være greit å kjenne til. 

Skriftlig arbeidsavtale. 

Sørg for å få en skriftlig arbeidsavtale og som blant annet sier noe om: 

 • Avtalt startdato
 • Si noe om arbeidet man skal utføre, evt. stillingstittel.
 • Om det er en fast (f. eks fast deltidsjobb) eller midlertidig jobb (f. eks et sommervikariat). 
 • Lønn
 • Arbeidstiden
 • Prøvetid (man kan ha en prøveperiode på 6 måneder for å se om arbeidstaker mestrer jobben på en tilfredsstillende måte, herunder om man møter opp presis til jobb og utfører de oppgavene man skal). 
 • Oppsigelsestid eller antatt sluttdato dersom det er en midlertidig jobb. 

Arbeidsreglement

 • De fleste arbeidsplasser har et arbeidsreglement. Sett deg inn i dette og følg det. 

Opplæring

 • Du har krav på skikkelig opplæring i jobben og opplæringen skal være betalt.   

Lønn 

 • Hvor mye du får i lønn er i utgangspunktet opp til avtale mellom deg og arbeidsgiver. o Det kan være tariffavtale der du jobber som sier noe om krav til minstelønn.
 • Jobber du overtid har du krav på overtidsbetalt – minst 40 % tillegg til ordinær timelønn. Dette tillegget skal du ha selv om du og arbeidsgiver avtaler at du senere skal ta fri de timene du jobbet ekstra. 
 • I tillegg til lønn har du krav på feriepenger på minst 10,2 % av det du tjener. Når du slutter i jobben har du krav på at feriepengene utbetales. Ellers utbetales de i forbindelse med ferieavvikling året etter man har tjent dem opp. 
 • Du skal ha lønnsslipp ved utbetaling. o Husk å bestille frikort eller skattekort hos skatteetaten. 

Hovedregler om arbeidstid

 • Den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. 
 • For barn og unge mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken. For barn under 15 år gjelder egne begrensninger. 
 • Personer under 18 år kan ikke jobbe overtid. 
 • Er du over 18 år kan arbeidsgiver pålegge deg en viss mengde overtidsarbeid, og da har du krav på overtidsbetalt, se punkt under «lønn».  
 • Husk at man skal bruke arbeidstiden på arbeid og ikke til private gjøremål. Det betyr at det for eksempel som utgangspunkt ikke er greit å bruke arbeidstiden sin på sosiale medier.   

Pauser

 • Det er arbeidsgiver som bestemmer når det skal tas pauser. 
 • Personer under 18 år skal ha pause på minst en halvtime (helst sammenhengende) hvis man jobber mer enn 4,5 timer.
 • Er du over 18 år har man krav på en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger mer enn 5,5 timer. Er den daglige arbeidstiden på minst 8 timer skal pausen til sammen være en halvtime. 
 • Hvis du fritt kan forlate arbeidsstedet i pausen din har du ikke krav på betaling.  o Dersom du må være tilgjengelig for arbeid i pausen, for eksempel fordi du må kunne steppe inn og hjelpe en kunde, har du krav på betaling for pausetiden. 

Sykdom

 • Du må melde fra til sjefen din (eller på den måten arbeidsgiver har bestemt) dersom du er syk og ikke kan stille på jobb. 
 • Dersom du har vært ansatt i mer enn 2 måneder har du rett til å benytte egenmelding de tre første kalenderdagene med sykdom. Har du vært ansatt kortere enn 2 måneder eller er syk lenger enn tre kalenderdager kan arbeidsgiver kreve sykemelding fra lege. 
 • Har du vært ansatt i minst 4 uker har du krav på lønn ved sykdom (sykelønn). 

Oppsigelse

 • Oppsigelse kan komme fra deg som arbeidstaker hvis du ønsker å slutte eller fra arbeidsgiver dersom de ønsker å avslutte arbeidsforholdet. En oppsigelse skal være skriftlig og kommer den fra arbeidsgiver skal den inneholde en rekke opplysninger. 
 • I prøvetiden er den gjensidige (både fra arbeidstaker og arbeidsgiver) oppsigelsesfristen etter loven 14 dager.
 • Etter prøvetiden er den gjensidige oppsigelsestiden minst en måned regnet fra den første dagen i måneden etter at du mottok oppsigelse. 
 • Arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner til å gå til oppsigelse av ansatte, og kan altså ikke bare si deg opp «uten grunn». 
 • Er det avtalt et midlertidig ansettelsesforhold (f.eks. et sommervikariat) avsluttes arbeidsforholdet på avtalt dato uten at det må gis noen oppsigelse. 

Husk å få en attest!

 • Når arbeidsforholdet er avsluttet har du krav på å få en attest som minimum forteller hvor lenge du har jobbet og hva du har gjort.