Har du krav på lønn på offentlige fridager?

Retten til lønn er lovregulert for høytidsdagene, skriver Thea Normann.

Foto: Pixabay

Av: Thea Normann, advokat i Juristforbundet

Arbeidstakere med fast årslønn mottar i utgangspunktet samme lønn uavhengig av offentlige fridager i løpet av året. Slik er det ikke nødvendigvis for arbeidstakere som har avtale om timelønn eller ansatte med fast stillingsprosent uten at det er avtalt faste arbeidsdager.

I hvilke tilfeller har en arbeidstaker krav på lønn når offentlige fridager faller på en arbeidsdag?

De offentlige fridagene i Norge er helligdagene 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag, samt høytidsdagene 1. mai og 17. mai.

For fulltidsansatte arbeidstakere med fast årslønn vil det ikke foretas trekk i lønnen selv om det er fridager i løpet av en måned.

Derimot vil arbeidstakere med timelønn eller ansatte med fast stillingsprosent uten at det er avtalt faste arbeidsdager kunne oppleve å få lavere lønninger i måneder med offentlige fridager, slik som mai.

30 dager

Retten til lønn er lovregulert for høytidsdagene, jf. lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager § 3. For at en arbeidstaker skal ha rett til lønn disse dagene, er det en forutsetning at arbeidstakeren skulle arbeidet den aktuelle dagen.

Videre er det et krav om at arbeidstakeren må ha vært ansatt i virksomheten i minimum 30 dager. Arbeidstakere som har inngått avtale om faste arbeidsdager vil dermed ha rett til lønn.

Hvis det varierer hvilke dager arbeidstakeren skal arbeide, må det vurderes i den konkrete saken om arbeidstaker har rett til lønn eller ikke. Momenter i denne vurderingen kan for eksempel være vaktliste, etablert praksis, type turnus eller lignende.

For de øvrige helligdagene er ikke retten til lønn lovregulert.

Arbeidstakere med timelønn risikerer derfor å bli trukket for disse dagene så fremt ikke annet følger av arbeidsavtale, tariffavtale eller personalhåndbok.

Stat, kommune og privat

Forutsetningen for å få lønn er videre at arbeidstakeren skulle arbeidet den aktuelle dagen dersom det ikke var en helligdag.

I staten er det regulert i Hovedtariffavtalen at helligdagene er fridager på lik linje med høytidsdagene. Det betyr at statlig arbeidsgiver skal utbetale lønn for disse dagene. Det samme gjelder for kommunesektoren.

I privat sektor vil det variere ut fra hvilken type arbeidsavtale som ligger til grunn for arbeidsforholdet.