- Lov­endringer styrker og presiserer rettig­hetene for arbeids­takerne

Klarere definisjon av fast ansettelse og utvidet tilgang til å kreve fast ansettelse er blant lovendringene i arbeidsmiljøloven i 2019. 

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Da det nye året ringte inn, trådte også en del nye lover i kraft. I arbeidsmiljøloven er det flere lovendringer som kan påvirke din hverdag som arbeidstaker.

Les mer om hvilke lovendringer som trådte i kraft 1. januar

Ragnhil Bø Raugland er leder for advokatkontoret i Juristforbundet. Hun peker på at dagens regjering tidligere har gjort endringer i arbeidsmiljøloven som fra organisasjonenes sin side betraktes som svekkelse av lovens verneregler.

Dette gjelder særlig reglene om utvidet adgang til midlertidig ansettelse, muligheter for innleie av arbeidskraft og utvidet adgang til overtid.

- Profilen på endringene som nå gjøres går imidlertid i retning av å styrke og presisere rettighetene for arbeidstakerne, noe Juristforbundet er glade for, sier hun. 

Arbeidsrettsadvokat Ragnhild Bø Raugland er leder for Juristforbundets advokatkontor.

Under forklarer arbeidsrettsadvokaten hva de nye lovendringene innebærer: 

Klarere definisjon av fast ansettelse samt følger for arbeidsavtalens innhold:

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at en arbeidstaker skal ansettes fast. Det er nå tatt inn en viktig presisering av hva det innebærer å være fast ansatt i arbeidsmiljølovens § 14-9, nr. 1, formulert til at «ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforholdet gjelder, og at arbeidstaker sikres forutberegnelighet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang».

Endringen må sees i sammenheng med tilføyelsen i arbeidsmiljølovens § 14-6, 1. ledd, bokstav j), som har blitt endret med det formål å klargjøre arbeidsavtalens innhold. Loven fastslår nå at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om «lengden og plasseringen av den daglige og ukentlige arbeidstid.

Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres».

Formålet med tilføyelsene er å unngå den type tilfeldige arbeidsavtaler hvor arbeidsgiver har full styring med i hvilken grad det skal tilbys arbeide og derav også lønn. Med den nye ordlyden skal arbeidstaker være sikret et minstenivå på stillingsomfang beregnet i antall arbeidstimer eller arbeidsdager. Det vil i de fleste tilfellene være mulighet for å avtale arbeide utover den nedre grensen.

For Juristforbundets medlemmer er det særlig studentene som vil bli berørt av lovendringen da mange bistillinger kan være tilfeldige med henhold til varighet og omfang.

Virkning av tvisteløsningsnemndas vedtak

Det har fra årsskiftet blitt inntatt utfyllende regler om Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven, jf. §§ 17-2 flg.

De viktigste presiseringene er at det må reises sak for nemnda senest fire uker etter at arbeidsgivers skriftlige avslag er kommet frem til arbeidstaker, jf. aml. § 17-2, 1. ledd.

Videre har lovgiver ønsket å styrke nemnda sine avgjørelser ved å fastsette at dersom det ikke reises søksmål innen åtte uker, vil nemndas vedtak ha virkning som en rettskraftig dom.

Det er inntatt egne regler om oppfriskning og retting av nemndas avgjørelser.  

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Som følge av en dom fra Høyesterett i 2016 har det de siste årene vært uklart hvordan rettstilstanden har vært når det gjelder fortrinnsrett for deltidsansatte.

Lovgiver har nå klargjort dette ved å lovregulere at deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til del av utlyst/ledig stilling, slik at den deltidsansatte kan øke sin stillingsandel, jf. aml. § 14-3. Det er tatt inn en forutsetning om at fortrinnsretten kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver.

Dette vil være en skjønnsmessig vurdering som kan by på utfordringer. Dersom partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda innen fire uker.

Merk at fortrinnsretten ikke gjelder for ordinære vikarer.  

Innleie fra bemanningsforetak

For virksomheter som er bundet av tariffavtale, er det i aml. § 14-12, 2. ledd strammet inn på adgangen til å inngå avtale om innleie, uavhengig av reglene om midlertidig ansettelse.

Vilkåret etter den nye bestemmelsen er at tariffavtalen må inngås med en fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven.

Utvidet adgang for å kreve fast ansettelse

Lovgiver har foretatt ytterligere en presisering i loven i favør av arbeidstaker, med den følge at midlertidige ansatte får en utvidet adgang til å kreve fast ansettelse etter aml. § 14-9, 7. ledd.

Muligheten til å kreve fast ansettelse etter tre eller fire år avhenger av hvilket grunnlag den midlertidige ansettelsen er basert på, som for eksempel et ordinært vikariat eller hvor arbeidet er av midlertidig karakter.

Ved dagens lovendring vil det være anledning til å kombinere enkelte av grunnlagene, slik at de samlet etter tre års ansettelsestid gir rett til å kreve fast ansettelse. Ved beregning av ansettelsestid skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.