Har du krav på fri på jul­aften og nyttårs­aften?

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Mange arbeidsplasser praktiserer halv arbeidsdag eller fri på julaften og nyttårsaften. Dersom arbeidstakere har halv arbeidsdag eller fri disse dagene, er dette som følge av avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren.

Etter loven har nemlig ikke arbeidstakere krav på fri disse dagene.

Hvilke dager som er regnet som helligdager følger av helligdagsfredloven § 2. Julen består av tre helligdager hvor arbeidstakere har krav på fri: første og andre juledag samt første nyttårsdag. Julaften og nyttårsaften er ikke helligdager og er derfor arbeidsdager. Det samme gjelder dagene mellom helligdagene.

I dag er det relativt vanlig at det praktiseres fri på julaften og nyttårsaften. En slik rett kan for eksempel følge av arbeidsavtale, personalhåndbok eller tariffavtale. Dersom arbeidstakeren ikke har en slik avtalt rett, må vedkommende enten jobbe disse dagene eller benytte seg av feriedager eller avspasering.

Julaften

Julaften er særskilt regulert i arbeidsmiljøloven § 10-10 hvor det bestemmes at det er arbeidsfri fra kl. 15. Det betyr at dersom noen arbeidstakere skal jobbe etter kl. 15 på julaften, må vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt.

Av lovbestemmelsen følger det at søndagsarbeid kun er tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig.

Det innebærer at dersom arbeidstakere til vanlig utfører kontorarbeid, vil det i de fleste tilfeller, ikke være anledning til å kreve at arbeidstakeren jobber etter kl. 15 på julaften.

Nyttårsaften

Til forskjell fra julaften, er ikke nyttårsaften særskilt regulert i arbeidsmiljøloven.

Det betyr at nyttårsaften er en vanlig arbeidsdag.

Det er likevel et unntak. Siden første nyttårsdag er en helligdag, følger det av helligdagsfredloven at det ikke er tillatt å jobbe etter kl. 18 på nyttårsaften. Dette gjelder såfremt ikke vilkårene for søndagsarbeid er oppfylt.  

Muligheten for å ta fri

Ferie reguleres av ferieloven. Utgangspunktet i loven er at arbeidsgiver bestemmer når en arbeidstaker skal benytte feriedager. Dette betyr at arbeidsgiver kan bestemme at arbeidstakeren skal benytte to feriedager for å ha fri jul- og nyttårsaften.

Enkelte arbeidsavtaler regulerer derfor at arbeidstakeren skal avvikle to feriedager i forbindelse med jul- og nyttår. Arbeidsgiver kan også nekte en arbeidstaker å ta fri disse dagene.

Dersom det er slik at arbeidsplassen ikke praktiserer fri på julaften og nyttårsaften som et gode for de ansatte, kan arbeidstakere som ønsker fri disse dagene søke om å benytte seg av feriedager. Mange benytter seg også av mulighet til avspasering disse dagene.