- Kvitterings­ordning vil øke tilliten til politiet

Minoritetsungdom og andre som blir kontrollert av politiet må få en kvittering som viser hvorfor de ble stoppet. Den viktigste grunnen er av hensyn til politiet selv.

Av Hallvard Øren, leder av Inkluderings- og mangfoldsutvalget i Juristforbundet og Isis Sunniva de Leon, medlem i Inkluderings-  og mangfoldsutvalget i Juristforbundet

I media nå diskuteres Riksadvokatens rapport om politiets ulovlige tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker. Dessverre foregår det også ulovlig ransaking på bakgrunn av etnisitet og hudfarge. Dette ble særlig tydelig i april i fjor etter at en advokat hadde klaget politiet inn for Diskrimineringsnemda. Nemda konkluderte med at advokaten hadde blitt ulovlig ransaket flere ganger og diskriminert av politiet i Trondheim på grunn av etnisitet.

Saken fra nemnda er unik, men dessverre opplever mange å bli stoppet av politiet for kontroll uten at de forstår hvorfor. Mange opplever denne kontrollen som diskriminerende.

Viktig for politiet og innbyggere

I motsetning til i mange andre samfunnsområder, føres det ikke statistikk over politiets kontrollvirksomhet. Dette oppleves problematisk for mange, og i inkluderings- og mangfoldsutvalg har vi det siste året brukt mye tid på å sette oss inn i behovet for- og arbeidet med en kvitteringsordning.

Vi har konkludert med at det trengs en slik ordning. Den viktigste grunnen er av hensyn til politiet selv. Politiet har et viktig samfunnsoppdrag på vegne av oss alle og trenger tillit i alle deler av samfunnet for å kunne gjøre jobben sin. Vi i utvalget mener derfor at en kvitteringsordning er et middel på veien mot tillit.

Politiet må selv delta i utredningen

Kvitteringsordningen må utformes på en enklest mulig måte, for å sikre at den er lett å bruke for politiet. Dersom terskelen for å gi en kvittering blir for stor er risikoen stor for at omveier blir laget for ikke å gi en kvittering.

Selve kvitteringen må gi nok informasjon om situasjonen og hvorfor kontrollen fra politiets side skjer. Kvitteringen må kunne identifisere den kontrollerte, begrunne bakgrunnen for kontrollen med et hjemmelsgrunnlag, når det skjedde og hvem som gjennomførte kontrollen.

Det må videre etableres arkiveringsordninger hos politiet som gir mulighet til historisk statistikk både på kontrolltyper og på gruppe/individtype. IT-teknologien gir mange muligheter for å etablere systemer som både er tilfredsstillende og lette håndterbare.
Det vil være viktig at politiet selv deltar i utredningen av en slik kvitteringsordning.

Pilotprosjekt i Oslo

I november i fjor ble det klart at det skal innføres et pilotprosjekt for kvitteringsordning i Oslo politidistrikt. Vi i utvalget mener det er viktig at en kvitteringsordning kommer raskt i gang. Evaluering av prøveprosjektet bør gi grunnlag for nødvendige justeringer når en landsdekkende ordning skal gjennomføres.

Samtidig har politiet i Oslo satt i gang et arbeid for å få mer kunnskap om politikontroller overfor etniske minoriteter. Sammen med flere interessegrupper har vi har fått plass i denne arbeidsgruppen som skal innhente informasjon om utfordringene med politikontroller og komme med forslag til tiltak. Arbeidsgruppen skal levere en rapport høsten 2022.