Politi­juristene om rus­ransakinger: Handler om mangel på legalitets­kontroll i politiet

Politijuristene tar til orde for å opprette et uavhengig utvalg for å gå gjennom påtalemyndighetens organisering med tanke på legalitetskontroll av tvangsmiddelbruk.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning
Are Skjold-Frykholm er leder i Politijuristene (Foto: Tuva Bønke Grønning)

I februar kom Riksadvokatens rapport om politiets praksis ved mistanke om rusbruk – en undersøkelse som ble beordret i kjølvannet av den store rusmiddeldiskusjonen i fjor og riksadvokatens brev der han understreket at det normalt vil være uforholdsmessig å gjøre kroppslige undersøkelser for å avdekke bruk av narkotika. Riksadvokatens rapport viste at det hver uke ble gjort 40 kroppslige undersøkelser kun på grunn av mistanke om narkotikabruk.

I ettertid har debatten gått videre og kritikk har blitt rettet mot blant andre politidirektør Benedicte Bjørnland. I et opprop i Aftenposten og i en lederartikkel i Bergens Tidende kreves det at politidirektøren må si unnskyld og trekke seg fra stillingen sin.

Leder for Politijuristene, som organiserer påtalejuristene i politiet, sier til Juristen at det viktigste nå er å løse problemet og se på hele systemet.

– Brudd på Straffeprosessloven, Riksadvokatens føringer, og kanskje også Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, er alvorlig. Først og fremst vil jeg si unnskyld for at dette har skjedd. Nå er det viktigere å løse problemet enn å fordele skyld, sier Politijuristenes leder Are Skjold-Frykholm.

Han peker på at det i påtaleinstruksens § 7-5 annet ledd, står at påtalemyndigheten har ansvar for legalitetskontroll.

– Det betyr kontroll med at etterforskingen skjer i samsvar med lov og instruks. Kravet til et relevant etterforskingsformål er en viktig skranke for hvilke etterforskingsskritt som kan søkes og gjennomføres, sier Skjold-Frykholm.

– Systemfeil

– Politijuristene mener dette langt på vei handler om mangel på legalitetskontrollen i politiet og hvor dårlig stilt påtale i politiet er til å håndtere denne sentrale oppgaven. Dette er en systemfeil. Systemet må repareres, sier han.

Politijuristene mener det må settes ned et utvalg for å se på organiseringen av påtalemyndigheten.

– Her har regjeringen og statsråden nå en unik mulighet til å ta ansvar ved å opprette et uavhengig utvalg som går gjennom påtalemyndigheten og ser på dens organisering nettopp med tanke på å sikre legalitetskontrollen av tvangsmiddelbruk og at slike hendelser som dette ikke skjer igjen, sier leder i Politijuristene.