Kommunal sektor: - Avhengig av langt flere jurister

Likhet for loven samt ryddige og forutsigbare prosesser er en forutsetning for at innbyggerne skal oppleve prosessrettferdighet. For å kunne nå målet er vi avhengig av langt flere jurister i kommunal sektor enn det vi har i dag, skriver Benedicte Gram -Knutsen, leder i Juristforbundet - Kommune.

I dag teller vi om lag 1800 jurister i kommunalsektor, antall jurister har doblet seg de siste ti årene. 

JF – Kommune mener allikevel at tallet er for lavt og har derfor valgt å børste støv av et tidligere prosjekt, som de siste årene har ligget i hvilemodus.

Formålet med Kommuneprosjektet er å styrke innbyggernes rettsikkerhet, synliggjøre behovet for jurister og øke juristenes anseelse i samfunnet.

I skrivende stund venter vi på resultatet av en spørreundersøkelse sendt ut til alle landets 350 kommuner. Vi ønsker å få avklart hvilke kommuner som har jurister og hvilke fagfelt/ tjenesteområder juristene jobber innenfor.

I de tilfellene man ikke har ansatt jurister er det interessant å få kunnskap om grunnen til dette.

Synliggjøre nødvenigheten av jurister

Med Kommuneprosjektet ønsker vi å synliggjøre juristenes viktige rolle i det kommunale system. Juristene er rettsikkerhetsgarantister og skal sikre at lover og regler følges.

Prosjektet er opptatt av innbyggernes rettsikkerhet og deres tillit til den kommunale forvaltning. Likhet for loven samt ryddige og forutsigbare prosesser er en forutsetning for at innbyggerne skal oppleve prosessrettferdighet. For å kunne nå målet er vi avhengig av langt flere jurister i kommunal sektor enn det vi har i dag.

Innbyggerne skal uavhengig av geografi og størrelse på kommunen oppleve at deres interesser blir ivaretatt av en profesjonell kommune med riktig kompetanse.

Kommuneprosjektet skal synliggjøre nødvendigheten av jurister i den kommunale forvaltning samt øke andelen jurister. Dette vil kunne gi en god synergieffekt med tanke på etterspørsel, anseelse og lønn.

Tillitsvalgte er nøkkelen til suksess

Medlemmer og tillitsvalgte er Juristforbundets viktigste ressurs. Styret i JF - Kommune er opptatt av at denne ressursen blir brukt riktig, til beste for forbundet. Engasjerte tillitsvalgte er selve nøkkelen til suksess, og vi er helt avhengig av en god og tett dialog med de tillitsvalgte for å kunne nå ut til våre medlemmer.

Rekruttering av tillitsvalgte er ikke alltid like lett, i mindre kommuner med få jurister vil tillitsvalgt rollen gjerne oppleves som en ensom uriaspost som ingen ønsker.

Juristforbundet har de senere år jobbet kontinuerlig med å styrke de tillitsvalgtes posisjon og kompetanse. Forbundet har utviklet gode kurs og konferanser, øremerket tillitsvalgte. På disse samlingene får man ikke bare faglig påfyll, vel så viktig for denne type arrangement er det at våre tillitsvalgte møtes.

Styrker juristers posisjon 

Dette er en god arena for meningsutveksling. Et møtepunkt der man kan diskutere og lære av hverandres erfaringer, samt bli kjent med Juristforbundet som organisasjon.

JF – Kommune jobber for en tettere kontakt med medlemmer og tillitsvalgte i kommunal sektor. Lavere terskel for kontakt og flere treffsteder er en forutsetning for at vi i seksjonsstyret skal kunne representere jurister i kommunal forvaltning på en tilfredsstillende måte.

Seksjonsstyret ønsker derfor i langt større grad enn det som har vært gjort tidligere å nå ut til medlemmene og deres tillitsvalgte. Dette oppnår vi best ved blant annet å sørge for en god geografisk representasjon av styremedlemmer inn til seksjonsstyret.

Videre mener vi det er viktig at representanter fra seksjonsstyret oppsøker kommunene og møter medlemmene. Det jobbes også med å få etablert flere foreninger lokalt, vi ønsker å bidra til at det skapes engasjerte og levende miljøer.

Dette vil slik vi ser det være med på å styrke juristenes posisjon og anseelse i kommunene.