«Det er behov for å utvikle faglig fellesskap for jurister i privat sektor»

Hva kan rollen som tillitsvalgt være som privatansatt jurist? Hva kan en tillitsvalgt bidra med?, spør Tor Egil Viblemo, leder for Juristforbundet Privat.

Fredag, 6. november 2020 - 6:57

Av Tor Egil Viblemo, leder Juristforbundet - Privat

I det videre vil jeg fokusere hovedsakelig på rollen som tillitsvalgt sentralt i seksjonsstyret og foreninger i seksjon privat. 

I utgangspunktet er det få som er tarifforganisete i privat sektor og lønn forhandles oftest individuelt. 

Likevel er det gode grunner for å være tillitsvalgt i privat sektor for å skape medlemsverdi og fremme rettsikkerhet. 

Juristforbundet – Privat har ca. 6 000 medlemmer. Seksjonen inkludere medlemmer i ulike juristroller i privat sektor. Seksjonen inkluderer medlemmer som bl.a. er bedriftsjurister, internadvokater, advokater, advokatfullmektiger, arbeidslivsjurister og jurister som jobber i helseforetakene.

Arbeidslivet er i stor endring. Legal tech kommer trolig til å påvirke arbeidshverdagen til mange jurister i privat sektor. Det er behov for å utvikle faglig fellesskap for jurister i privat sektor.

Vi seksjon privat tok initiativ til Juristforbundet – Privat har opprettet «Tech Forum». Forumet skal følge utviklingen innen digitalisering og kunstig intelligens og ut fra et medlemsperspektiv løfte frem temaer som vedrører både samfunnsperspektiver, næring og den juridiske profesjonen. Nå er forumet felles for hele Juristforbundet. 

Som sentral tillitsvalgt kan du bidra til å synliggjøre privatansattes store betydning for verdiskaping og rettssikkerhet. Seksjon privat fikk i 2018 gjennomført en studie som viste at bedriftsjurister og internadvokater bidrar til stor verdiskaping både for bedriftene der de er ansatt og for samfunnet. Disse juristene skaper dobbelt så mye verdier som sin lønn. 

Det er svært viktig å kommunisere betydningen av høy og tilpasset juridisk kompetanse i privat sektor til myndighetene. En viktig oppgave som tillitsvalgt er å arbeide videre for å utvikle enda bedre og tilpassete etterutdanningsmuligheter for jurister i privat sektor.

Lønns- og arbeidsvilkår, inkludert rammevilkår for selvstendige næringsdrivende, er et område som er viktig å jobbe med som tillitsvalgt i privat sektor. Covid-19 har rammet deler av næringslivet hardt og viser betydningen av organisasjonslivet som ivaretaker av interessene til medlemmene overfor myndighetene. Mangfold og likestilling er videre en viktig oppgave å fremme. 

Ikke minst vil en sentral oppgave som tillitsvalgt være å fremme privatansatte juristers interesser og perspektiver i Juristforbundets politiske organer. Mangfold skaper bedre beslutninger. I Juristforbundet er det stort behov for en stemme fra privat sektor!

Rollen som tillitsvalgt i privat sektor er mangfoldig og ikke helt presist definert, men desto viktigere. En kan ikke la det bare bli offentlige ansatte jurister som fremme sine profesjonsinteresser og perspektiver. Privat sektor er viktig for å ivareta rettstaten og rettssikkerheten til borgerne. Likhet for loven er satt under press.

Rettshjelpsordningene er ikke tilpasset behovet og rettssikkerheten til mange borgere er i dag ikke tilfredsstillende. Dessverre er prinsippet om likheten for loven også blitt svekket gjennom kutt i reisegodtgjørelse for advokater, noe som særlig rammer distriktene. 

Det er mange oppgaver å ta fatt i for tillitsvalgte i privat sektor.

Ledige stillinger:

Norges Bondelag
Søknadsfrist: 
17.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022