Søkelys på domstolene: Behov for reformer? 

– Vi venter betydelige endringer i domstolene i nær fremtid, skriver leder for Dommerforeningen, Kirsten Bleskestad.

Kirsten Bleskestad (Foto: Lonida Germezi)
Kirsten Bleskestad (Foto: Lonida Germezi)

Av Kirsten Bleskestad, tingrettsdommer / leder Dommerforeningen

I løpet av de siste ukene har Domstolkommisjonen kommet med sin avsluttende utredning og regjeringen har fremmet forslag til lovvedtak om fremtidig domstolstruktur. Dette varsler om viktige endringer for domstolene i tiden som kommer.

Domstolkommisjonens leder Yngve Svendsen fremholdt også i Aftenposten 22. oktober 2020 viktigheten av å gi domstolene et bedre grunnlovsmessig vern mot kortvarige politiske strømninger. 

30. september 2020 fremla Domstolkommisjonen sin avsluttende utredning Den tredje statsmakt NOU 2020:11, og 9. oktober 2020 la Justisdepartementet frem Prop. 11L (2020-2021) med forslag til lovvedtak om endringer i domstolloven (domstolstruktur). 

Domstolenes uavhengighet

Domstolkommisjonens utredning gir en bred gjennomgang av domstolenes organisering og virksomhet. Kort oppsummert søker Domstolkommisjonens utredning om den tredje statsmakt å sikre domstolenes uavhengighet.

De mest sentrale lovene som sikrer uavhengigheten foreslås tatt inn i Grunnloven og det anbefales forbedringer i arbeidsprosessene i domstolene.

Kommisjonen peker videre på et behov for raskere digitalisering av domstolene og en bedret tvistesaksbehandling. 

Stortinget

I Prop 11L tar Regjeringen utgangspunkt i Domstolkommisjonens utredning om domstolstruktur, NOU 2019:17, og invitert Stortinget til å drøfte domstolstrukturen i tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene.

Forslaget innebærer å utvide tingrettenes og jordskifterettenes rettskretser, men beholde alle dagens rettssteder. Det vil si at Regjeringen ikke foreslår reduksjon i antall rettssteder slik det ble anbefalt i Domstolkommisjonen første delutredning.

Forslaget – som vil ha stor betydning for fremtidens domstoler - vil antakelig bli behandlet av Stortinget løpet av høsten. 

Behov for reformer

Det er behov for reformer, og vi venter betydelige endringer i domstolene i nær fremtid. Utfordringene er beskrevet i utredningene vi nylig har fått, og vi er i fasen der vi skal trekke slutninger. 

Jeg vil oppfordre alle Juristens lesere til å bruke litt tid på utredningene og å delta i debatten!