F.v. justis- og beredskapsminister Monica Mæland, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram regjeringens alternative forslag til domst
F.v. justis- og beredskapsminister Monica Mæland, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la tidligere i år frem regjeringens alternative forslag til domstolstruktur (Foto: Regjeringen)

Proposisjon levert: Fortsetter prosessen om domstol­struktur

Regjeringen har levert sin proposisjon til Stortinget om domstolstruktur. 

Fredag, 9. oktober 2020 - 12:47

Det anbefales her å endre rettskretsene og opprettholde dagens rettssteder, når Stortinget inviteres til å drøfte organiseringen av tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene. Det foreslås samtidig en hjemmel for å regulere hvor saker skal behandles når det er flere rettssteder i samme rettskrets.

Regjeringen anbefaler å utvide tingrettenes og jordskifterettenes rettskretser, men beholde alle dagens rettssteder. Når det gjelder lagmannsrettene, anbefales det å endre enkelte rettskretser.

«En utvidelse av rettskretsene vil gi mer fleksible organisasjoner med sterkere fagmiljøer», heter det.

Barnesaker

Større organisasjoner vil bedre ressursutnyttelsen og gjøre det mulig å utnytte effektiviseringspotensialet, mener Regjeringen, som også viser til at større rettskretser være i tråd med Særdomstolsutvalgets anbefalinger for behandling av foreldretvister etter barneloven og saker om tvang etter barnevernloven. 

«Dersom rettskretsene ikke utvides, vil det etter departementets syn være nødvendig å samle disse barnesakene i utvalgte tingretter. En slik samling vil imidlertid svekke de mindre tingrettene som organisasjoner, fordi barnesakene utgjør en stor del av disse domstolenes saksportefølje», heter det i proposisjonen.

Det foreslås også endringer i domstolloven for å regulere hvor saker skal behandles når en domstol har flere rettssteder.

«Dette forslaget vil sikre at hensynet til nærhet til brukerne ivaretas også i en ny domstolstruktur», heter det.

Les proposisjonen her

Opposisjonen sier nei

I mai ble det klart at Ap, FrP, Sp og SV sier nei til forslaget om å redusere antall rettskretser i Norge.

Det gjelder også det alternative forslaget om å beholde alle rettslokalene, men likevel redusere antall kretser. De fire partiene, som har flertall på Stortinget, gjorde det klart at de kommer til å stemme imot dette.

Daværende leder av Dommerforeningen, Wiggo Storhaug Larssen,  sa den gang til Juristen at det er urealistisk å tro det kommer nok midler til å drive retts-Norge på en god måte og samtidig beholde dagens struktur og antall kretser.  

– Å fortsette med gammel struktur vil koste svært mye hvis vi skal løse samfunnsoppdraget vårt skikkelig, mente Larssen.

Ledige stillinger:

LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021