Tech-kommisjon: Forventer delt arbeids­marked og flere frilansere

I Danmark anbefaler en kommisjon rammer for digitaliseringen, skriver Jan Lindgren.

Mandag, 25. november 2019 - 7:32

Den kompetansetunge danske TechDK Kommissionen har i sin første delrapport anbefalt en rekke juridiske rammer og begrensninger for digitaliseringen av så vel arbeidsliv som privatliv.

Kommisjonen, som Juristforbundets danske søsterorganisasjon Djøf tok initiativet til, er særlig opptatt av å ivareta personopplysninger og arbeidstakere innenfor plattformøkonomien, både fast ansatte med kompetansebehov og de stadig flere frilanserne.

Kommisjonen forventer at det digitaliserte arbeidsmarkedet blir oppdelt i større grad enn i dag, med langt flere frilansere. Den går derfor til det skritt å anbefale innføring av arbeidsgiveransvar for digitale plattformer.

Ansvar og åpenhet fra arbeidsgiverne

Den nye fortjenesten til plattformøkonomien innebærer, ifølge kommisjonen, en forpliktelse til å reinvestere en del av gevinsten i frilansarbeidere som skaper verdier på plattformene. Utover at plattformene skal betale skatt, bør de være forpliktet til å betale pensjon og feriepenger til den enkelte frilanser.

Det bør skapes åpenhet om inntekter og kostnader. Arbeidsgivere bør pålegges å kommunisere tydelig i enhver ansettelseskontrakt hvilke skjulte kostnader som kan være forbundet med å tilby arbeid som en midlertidig ansatt.

Livslang læring 

Å sikre livslang læring for alle kan oppmuntres ved å utvide fradraget for etterutdanning til å omfatte grunn- og videregående opplæring, mener kommisjonen. Arbeidsgivere bør ha plikt til å utvikle sine ansattes kompetanse, noe som krever at arbeidsgiverne ligger i forkant av automatiseringen og den teknologiske utviklingen.

Arbeidsgiverorganisasjoner bør derfor samarbeide tett med fagbevegelsen og regjeringen. Sammen må de har oversikt over den teknologiske utviklingens konsekvenser for arbeidsmarkedet og økonomien.

Videre foreslår kommisjonen at det innføres mulighet for ett års permisjon hvert tiende år for etterutdanning/kompetanseutvikling. På denne måten kan de ansatte selv i større grad styre sine egne framtidsmuligheter. Det kan eventuelt innføres et slags klippekort for utdanning gjennom hele yrkeslivet. Kommisjonen foreslår at dette finansieres gjennom lønnssparing, ev. supplert med skattefinansiering.

Skap nye praksisplasser

Ansatte bør kunne få praksisplasser i andre bransjer enn den de er ansatt i, hevder kommisjonen.

Utover å fremme fleksibilitet og tverrfaglig forståelse, åpner en slik ordning for mer smidige jobbskifter dersom stillinger forsvinner som følge av automatisering.

Vil hindre monopoler

TechDK Kommisionen vil hindre monopolisering av teknologibransjen. Blant foreslåtte tiltak er at offentlige konkurransemyndigheter bruker antall brukere, datamengder og oppmerksomhet som parametere for å vurdere markedsandeler og sikre nødvendig konkurranse. 

Det anbefales også at mindre leverandører i markedet bør samarbeide i nettverk eller andre grupperinger for lettere å kunne konkurrere med de digitale gigantene, noe også myndighetene bør legge til rette for.

Strengere vern av persondata

Digitale reiser uten overvåkning, fri bevegelse på nett som om man var offline, er et ideal for kommisjonen. Den ønsker derfor strengere regler for datainnsamling til kommersiell bruk. Brukerne må ha et reelt, frivillig og informert valg og ha som alternativ å velge bort.

Data må deles opp slik at informasjon som er samlet inn til funksjonelle formål ikke kan brukes til kommersielle formål eller selges. Brukerne må informeres om at deres persondata blir koblet sammen med nye datasett.

Dessuten må det kreves samtykke før personopplysninger blir solgt eller gjort tilgjengelig for tredjepart. Det samme gjelder hvis de kobles sammen for å skape sensitiv informasjon.

Generelt må brukerne kunne holde virksomheter ansvarlig for skadelige konsekvenser av deres datahåndtering.

Et annen forslag fra kommisjonen er at personopplysninger til kommersiell bruk skal slettes etter 12 måneder. Danmark har ingen slik begrensning i dag. 

Dessuten ber TechDK Komissionen Danmark om å utvikle et sertifiseringsmerke eller legge press på EU-kommisjonen om å etablere merkeordninger så snart som mulig.

Sertifiseringen skal gjøre det mulig for brukerne å vurdere GDPR-kvaliteten hos virksomheten før de gir fra seg personopplysninger.

Det foreslås at Danmark skal ha forrang for resten av EU og utvide merkeordningen til offentlig sektor og til organene i gråsonen mellom private og offentlige organisasjoner som forsyningsselskaper.

TechDK Kommissionen er opprettet ved siste årsskifte etter et initiativ fra Juristforbundets danske søsterorganisasjon Djøf. Kommisjonen skal diskutere og komme med synspunkter på hvordan danske verdier skal kobles med den teknologiske utviklingen, der samfunnshensyn skal gå foran teknologien. Den består at sentrale samfunnsaktører med bred kompetanse på området. Les mer om TechDK Kommissionen på www.djoef.dk.

Ledige stillinger:

Statsforvalteren i Rogaland: Samfunnsavdelingen
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Statsforvalteren i Rogaland: Landbruksavdelinga
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo
Søknadsfrist: 
01.02.2022
VID vitenskapelige høgskole
Søknadsfrist: 
01.02.2022
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Søknadsfrist: 
02.02.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022
Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo
Søknadsfrist: 
16.02.2022
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
27.02.2022