Digitalisering: Mener det må vurderes utprøving av kunstig intelligens i "trygge rom" 

I et "trygt rom" kan virksomheter teste ut innovative produkter og tjenester - uten umiddelbart å pådra seg de regulatoriske konsekvenser av aktiviteten.

JF-P Tech Forum avholdt nylig sitt første møte – (f.h.) Frode Preber Ettesvoll, Michael Rummelhoff, Dana Jaedicke, Joachim Benno, Terje Svendsen, Marianne Frydenlund, Kristine Beitland, Christian Bendiksen og Håvard Holm.
JF-P Tech Forum avholdt nylig sitt første møte – (f.h.) Frode Preber Ettesvoll, Michael Rummelhoff, Dana Jaedicke, Joachim Benno, Terje Svendsen, Marianne Frydenlund, Kristine Beitland, Christian Bendiksen og Håvard Holm.

JF-P Tech Forum, som er oppnevnt av Juristforbundet – Privat, skal følge den teknologiske utviklingen og vurdere konsekvenser for samfunnet, juristprofesjonen og fremtidens juridiske arbeidsoppgaver.

Nå har JF-P Tech Forum kommet med innspill til regjeringens arbeid med nasjonal strategi for kunstig intelligens (KI). 

Innspillet er ført i pennen av Joachim Benno (leder av JF-P Tech Forum) og Christian Bendiksen (partner i Brækhus Advokatfirma og medlem av JF-P Tech Forum)

Digitalisering med tiltakende bruk av KI, og tempoet i utviklingen skjer i, stiller politikere, lovgiver, statlige og kommersielle interesser overfor store utfordringer påpeker forumet.

«Politikere forventes å iverksette en politikk som så vel fremmer teknologisk utvikling, investeringsinsentiver og nasjonal konkurransekraft, og som samtidig ivaretar etiske hensyn og personvern. 

Lovgiver utfordres på å finne nye hensiktsmessige måter å manifestere gjeldende interessebalanser på, slik at utilsiktede og unødvendige hindringer for teknologisk og markedsmessig utvikling kan unngås så langt mulig. 

Kommersielle og statlige aktører sliter med "utdaterte reguleringer" som utilsiktet hindrer både utvikling og bruk av nye og mer effektive teknologiske løsninger», skriver JF-P Tech Forum.

Regulatory sandboxing

For å møte disse utfordringene anbefaler forumet at den nasjonale strategien åpner for en nærmere vurdering av å ta i bruk såkalt "regulatory sandboxing" på utvalgte områder. 

Med dette menes at det defineres et "trygt rom" der virksomheter kan teste innovative produkter, tjenester, forretningsmodeller og leveringsmekanismer - uten umiddelbart å pådra seg alle normale regulatoriske konsekvenser av å delta i den aktuelle aktiviteten. 

«En «sandbox» vil også kunne tillate utprøving av ulike løsninger for innebygd personvern og personvern som standardinnstilling, som samtidig ivaretar KI-løsningens formål. En slik utprøving av en "regulatory sandbox" må imidlertid nøye defineres, avgrenses, følges opp og evalueres, ikke minst i forhold til etiske hensyn og personverninteresser», skriver forumet.

Etisk råd

I innspillet påpekes det også at det må sikres at det blir foretatt etiske vurderinger:  

«Hvordan sikre at det ikke skjer utilsiktede forskyvinger i eksisterende interesseavveininger i kjølvannet av digitalisering og bruk av KI? Det vil her være behov for et samspill mellom bl.a. teknisk, etisk og juridisk fagkompetanse for å vurdere og løfte frem slike problemstillinger.»

Forumet støtter derfor tidligere innspill om å opprette et tverrfaglig nasjonalt etisk råd. 

Vil avdekke hindringer for KI 

I innspillet foreslås det også at regjeringen nedsetter et utvalg for å gjennomgå eksisterende lovverk for å avdekke uhensiktsmessige hindringer for bruk av KI. 

Dessuten at det nedsettes et utvalg for å analysere hindringer for maskinlæring i måten lov og forskrift utformes og rettsavgjørelser avsies. 

Forumet mener også at regjeringen bør ta initiativ til en sektorovergripende evaluering av hvordan ulike offentlige myndighetsorganer utformer retningslinjer og veiledninger innen KI-feltet.

Les hele innspillet her

Flere innspill her