Elin Engerbakk
Elin Engerbakk

«Det bør ikke være adgang til å tilbake­kalle statsborger­skap»

Hva skjer med insentivet til å bli integrert og føle deg norsk når du når som helst kan fratas ditt norske statsborgerskap og utvises? Det er på tide å gi tryggheten tilbake til alle de som har ervervet norsk statsborgerskap. 

Torsdag, 7. februar 2019 - 7:34

I oktober var saken til Mahad Mahamud oppe i lagmannsretten. Han tapte der, og Høyesterett har nå avvist anken hans. Mange husker Mahad fra da han ble fratatt sitt Norske statsborgerskap i 2017. Dette skjedde etter at utlendingsmyndighetene konkluderte med at han ikke kom fra Somalia, men Djibouti, 17 år etter at han kom til Norge, og 9 år etter at han fikk innvilget statsborgerskap.

Etter Mahad-saken ble det et stort engasjement mot adgangen til å tilbakekalle norske statsborgerskap. Stortinget bestemte da at alle sakene skulle stilles «i bero» til det forelå et nytt regelverk, altså at ingen skulle fratas statsborgerskap før det forelå nytt regelverk. På overflaten fremsto dette som en god løsning. Realiteten er dessverre en helt annen. 

Må vente i ubestemt tid

Fortsatt foreligger det ikke noe nytt regelverk. I forlengelse av at sakene om statsborgerskap ble satt i bero ble også andre saker tilknyttet de personene satt i bero.Det vil si at ingen andre saker tilknyttet personen blir behandlet. Dette gjør at mennesker og familier må vente i ubestemt tid på at sakene behandles.

I Jussbuss treffer vi ukentlig personer som dette får store konsekvenser for. Ikke bare rammer det personer som UDI vurderer å tilbakekalle statsborgerskapet til, men også familiene deres. Det kan ramme barns rett til norsk statsborgerskap og ektefellers rett til å gjenforenes med familie i Norge. Dette til tross for at det ikke er truffet noe vedtak.

Utgangspunktet i norsk rett er at det må foreligge et vedtak, dersom forvaltningen skal gripe inn i dine rettigheter. Det fattes ikke vedtak i saker om berostillelse, fordi forvaltningen mener dette i seg selv ikke får betydning for den enkeltes rettsstilling.

Likevel fratas nå hele familier rettigheter som norske statsborgere fordi staten kanskje skal trekke tilbake tidligere gitte statsborgerskap. Barn og foreldre mister muligheten til gjenforening, selv om alle vilkårene for å ha denne retten er oppfylt. 

Nytt regelverk

Nå er et nytt regelverk om tilbakekall av statsborgerskap på trappene. Det er sentralt at det nye regelverket om statsborgerskap i større grad beskytter de som har fått norsk statsborgerskap. Per dags dato fører reglene om tilbakekall til at norske statsborgere ikke gis den beskyttelsen og tryggheten et norsk statsborgerskap bør gi. 

Det er langt ifra integreringsfremmende å la mennesker leve i usikkerhet på denne måten. Hva skjer med insentivet til å bli integrert og føle deg norsk når du når som helst kan fratas statsborgerskapet og utvises?

 Vi i Jussbuss mener at det ikke bør være adgang til å tilbakekalle statsborgerskap. 

Hvis det likevel skal kunne tilbakekalles må domstolene ta en forholdsmessighetsvurdering, altså om det er rimelig å frata statsborgerskapet.

Dette vil kunne hindre de mest urimelige tilfellene fra å finne sted. Det må i alle fall foreligge en foreldelsesfrist. Det kan ikke være slik at mennesker fratas norske statsborgerskap etter mange år i Norge; vi trenger en ny lovgivning. Berostillelsen av sakene kan heller ikke fortsette. 

Mennesker kan ikke miste sine rettigheter som statsborgere på ubestemt tid, en slik limbotilværelse er rett og slett umenneskelig. Det er på tide at noen gir disse menneskene tilbake tryggheten de allerede har levd uten for lenge. 

Ledige stillinger:

Norges Bondelag
Søknadsfrist: 
17.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022