Foto: Børge Sandnes
Foto: Børge Sandnes

– Gode vedtak i kommunene gir færre klage­saker og kortere saks­behandlings­tid hos stats­forvalteren

– Dersom kommunen bommer på jussen, hjelper det ikke at de faglige vurderingene er gode. Jurister kan absolutt bidra til at vedtakene i kommunene er riktige.

Mandag, 9. august 2021 - 9:06

Dette sier statsforvalter i Vestfold og Telemark, Per Arne Olsen, til Juristen på spørsmål om han mener jurister i kommunene bidrar til å lette presset på statsforvalterens oppgave som kommunenes tilsynsorgan.

– Kan du, som statsforvalter i Vestfold og Telemark, si noe om viktigheten av gode vedtak og god saksbehandling ute i kommunene?

– Det fører til kortere total saksbehandlingstid – fordi det blir færre klagerunder og færre saker til oss. Sparer det offentlige for kostnader (kommuner, Statsforvalteren) – ved at det blir færre klagesaker.

– Hvilken erfaring har du når det gjelder bruk av tvangsvedtak, for eksempel ved sykehjem, er dette noe som ofte ender opp hos statsforvalteren, som klagesaker?

– Tvang ved sykehjem og boliger for psykisk utviklingshemmede følges rutinemessig opp av statsforvalteren. Ved godkjenning og oppfølging av vedtakene. Svært få (prosentmessig) av disse ender som klagesaker på grunn av den tette oppfølgingen.

– Har du noen formening om hvorvidt økt bruk av jurister i kommunene vil kunne føre til bedre vedtak og at færre saker klages videre til statsforvalteren?

– Kommunale vedtak består av faglige vurderinger (helse, skole, barnevern, miljø, landbruk osv.) og dels av juridiske vurderinger. Dersom kommunen bommer på jussen, hjelper det ikke at de faglige vurderingene er gode. Jurister kan absolutt bidra til at vedtakene i kommunene er riktige.

– Dispensasjonsvedtak i strandsonen er ett eksempel. Her er sier loven at to vilkår må være oppfylt før kommunen kan vurdere om den vil gi dispensasjon. Om vilkårene er oppfylt er et rettsanvendelsesskjønn. Det er «juristmat». Om kommunen vil gi dispensasjon (etter at vilkårene er oppfylt) er et faglig/politisk skjønn. Kommuner som hopper bukk over den første vurderingen (rettsanvendelsesskjønnet), og går rett på den faglige/politiske vurderingen, vil fort fatte et ugyldig vedtak.

– Kan du si noe om hvordan ordningen i dag fungerer når det gjelder statsforvalterens tilsyn med kommunene i Vestfold og Telemark?

– Kommunene i fylket er svært forskjellige. Det er til dels stor variasjon på kompetansen som de ulike kommunene innehar. Grad av kompetanse vil påvirke kommunenes evne til å følge opp avvik/pålegg fra statsforvalteren.

Før han ble statsforvalter i Vestfold og Telemark var Per Arne Olsen fylkesmann i Vestfold. Før dette var Olsen seniorrådgiver i Gambit Hill & Knowlton. Han har tidligere også vært Stortingsrepresentant og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite og ordfører i Tønsberg.

Olsen har også vært nestleder og generalsekretær i FrP. Han er medlem av Koronakommisjonen, som er en uavhengig kommisjon nedsatt av regjeringen i april 2020 for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av Covid 19-pandemien.

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021