Økt rettshjelpssats og løfte om oppgraderte domstollokaler

Regjeringen kaller satsing i revidert budsjett et rettssikkerhetsløft.

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)
Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

– Rettssikkerhetsløftet kommer i en pakke som inneholder både økonomiske og strukturelle grep som sikrer rettssikkerheten i hele landet. Regjeringen foreslår også en betydelig økning i rettshjelpsatsen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

På listen over lovede tiltak er blant annet utstyr til lyd- og bildeopptak til alle rettssteder, oppgradere domstollokaler i hele landet og minimum to embetsdommere ved hvert rettssted.

Dessuten er det løfte om å få ned restanser i Gjenopptakelseskommisjonen og ved Kontoret for voldsoffererstatning – og at både Spesialenheten for straffesaker og Høyesterett skal styrkes.

Samlet foreslår regjeringen å bevilge 166,4 millioner kroner i 2024 til tiltakene.

Vil lovfeste rettssteder

Når det gjelder det omdiskuterte forslaget om å reversere domstolsreformen, sier justisministeren at å legge ned, slå sammen eller opprette tingretter kan få stor betydning for både arbeidsplasser og befolkningen i det aktuelle området.

– Stortingsrepresentanter er valgt inn for å representere sitt valgdistrikt, og til sammen representerer Stortinget hele Norge. Forslaget sikrer rettsstedene en sterkere demokratisk forankring, sier Mehl.

Regjeringen vil sende på høring et forslag om å lovfeste alle rettsstedene, slik at fremtidige endringer i domstolstrukturen vil kreve flertall i Stortinget.

Regjeringen foreslår i revidert budsjett å opprette fem nye tingretter – noe som får sterk kritikk av flere sorenskrivere.

Rettshjelpssatsen økes

Når det gjelder rettshjelpssatsen, foreslår regjeringen en ytterligere økning på 50 kroner - i tillegg til 35 kroner som kom i høstens budsjett. Den samlede økningen gjør at rettshjelpsatsen øker til 1265 kroner per time.

Advokatforeningen i den senere tiden har aksjonert for høyere sats.

– Regjeringen strekker seg nå langt for å imøtekomme Advokatforeningen og forventer nå at den uhjemlede aksjonen avsluttes, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Mer til politiet

I revidert budsjett forslås også 1,6 milliarder kroner ekstra til politiet i 2024.

– Ungdomskriminaliteten har økt, vi har hatt flere drap og det har vært åpen gjengvold. Slik skal vi ikke ha det i Norge. Regjeringen styrker derfor politiet og staker ut kursen for å knuse gjengkriminaliteten. Derfor foreslår regjeringen å umiddelbart øke innsatsen mot organisert kriminalitet, kriminelle gjenger og kriminelle nettverk med 300 millioner kroner nå i 2024, og en varig styrking på 600 millioner kroner i året fra 2025. Dette gir politiet nødvendig forutsigbarhet til å iverksette tiltak og øke bemanningen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.