– Alvorlig at påtalejurister trues og sjikaneres 

Riksadvokatembetet reagerer med bekymring over funn i undersøkelse Politidirektoratet har gjennomført blant påtalejurister. Det samme gjør Politijuristene.

Esben Kyhring (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB)
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide nye rutiner for håndtering av uønskede hendelser, sier førstestatsadvokat Esben Kyhring ved Riksadvokatembetet. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB)

Politidirektoratets spørreundersøkelse, som viser at mange politijurister utsettes for trusler, sjikane og i noen tilfeller også vold, ble omtalt av Juristen i går.

Førstestatsadvokat Esben Kyhring ved Riksadvokatembetet forteller at riksadvokaten er i dialog med Politidirektoratet om problemstillingen. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe der også riksadvokaten er representert, som skal revidere og utarbeide nye rutiner for håndtering av uønskede hendelser, forteller han.

– Ikke et marginalt fenomen

Om funnene i PODs undersøkelse sier Kyhring: 

– Politidirektoratets undersøkelse tilsier at trusler og sjikane mot politijurister ikke er et marginalt fenomen, noe som i så fall er alvorlig og understreker betydningen av det arbeid som er igangsatt av Politidirektoratet for å vurdere tiltak som kan forebygge slike hendelser. 

Politidirektoratet hadde i 2023 et overordnet personalansvar for i alt 995 påtaleverk. Undersøkelsen er gjennomført blant politiadvokater og påtalejurister som POD har ansvar for.

Ikke undersøkt høyere påtalemyndighet

I tillegg jobber et antall påtalejurister som statsadvokater, underlagt Riksadvokaten. Den høyere påtalemyndighet har ikke gjennomført tilsvarende undersøkelse om påtalejurister der har vært utsatt for vold og trusler. 

– Riksadvokaten har ikke gjennomført noen undersøkelse som direkte gjelder spørsmål om ansatte i Den høyere påtalemyndighet har vært utsatt for vold, trusler, sjikane også videre. Det foreligger imidlertid rutiner for varsling om sikkerhetstruende hendelser og andre uønskede hendelser og kritikkverdige forhold, svarer Kyhring i en epost til Juristen.

Id-skjerming

Også Politijuristenes leder, Marianne Børseth Steensby reagerer på det PODs undersøkelse viser.

Marianne Børseth Steensby er leder for Politijuristene (Foto: Tore Letvik)

- Jeg finner det svært urovekkende å registrere at det viser seg å være trussel- og voldsrisiko knyttet til det å være politiadvokat i Norge. Nå er det viktig at arbeidsgiver tar dette på alvor og følger opp med nødvendige tiltak, sier Børseth Steensby til Juristen.

Hun understreker at man som politiadvokat ikke er personlig engasjert, men utøver arbeidet på vegne av staten og de straffelover som Stortinget har fastsatt.

- Likevel – selv om politiadvokater ikke har noen egeninteresse i straffesakene, opplever mange å bli personlig anklaget for utøvelse av arbeidet de gjør. Det denne undersøkelsen avdekker aktualiserer behovet for en eventuell id-skjerming av politiansatte i fremtiden, som Justisdepartementet har et prosjekt på. Arbeidet for å forebygge, og hindre at politijurister utsettes for trusler og vold må prioriteres i tiden som kommer, sier Børseth Steensby til Juristen.

 Regjeringen satte i fjor ned et utvalg som vurderer id-skjerming for politiansatte.