Sterk økning i antall seksual­lovbrudd – skal bekjempes med nye tiltak

Antall personer som dømmes for seksuallovbrudd øker sterkt. I år 2000 var seks prosent av innsatte i norske fengsler dømt for slik kriminalitet. I 2020 var andelen økt til nærmere 25 prosent.

Illustrasjonsfoto: KDI
(Illustrasjonsfoto: KDI)

I en pressemelding fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) forteller direktoratet om den sterke økningen i antall seksuallovbruddømte. I tillegg til at omlag 25 prosent av alle innsatte i norske fengsler var dømt for slike lovbrudd i 2020, skriver KDI at antall personer dømt til forvaring for seksuallovbrudd er mer enn tredoblet siden 2007.

«Cirka 30 prosent av unge i alderen 15-24 år i fengsel er dømt for seksuallovbrudd», i følge KDI.

Nå iverksetter direktoratet flere tiltak for å hindre tilbakefall til nye slike lovbrudd:

  • Kriminalomsorgen vil risikokartlegge alle personer dømt for seksuallovbrudd, samtidig som behandlingstilbudet skal styrkes. «Det er viktig å sikre en trygg tilbakeføring til samfunnet blant annet gjennom gradvis progresjon og botrening. Det legger rammer rundt den domfelte som reduserer risikoen for ny kriminalitet», heter det.
  • Personer dømt for seksuallovbrudd skal prioriteres for rask innkalling til straffegjennomføring.
  • Kriminalomsorgen vil sikre at fornærmedes ønsker om å bli varslet ivaretas best mulig. I samarbeid med lokale konfliktråd skal kriminalomsorgen tilrettelegge for at fornærmede og domfelte får tilbud om gjenopprettende prosesser under straffegjennomføring. Det forutsettes at domfelte erkjenner egen kriminalitet og at fornærmede samtykker. Organisasjoner som representerer fornærmede vil i større grad bli inkludert.

– Store forskjeller

Seksuallovbrudd som grunnlag for straffegjennomføring i fengsel og samfunn omfatter voldtekt, overgrep mot barn, incest, blotting og nettkriminalitet.

– Tiltak for å motvirke tilbakefall for personer dømt for seksuallovbrudd er av betydning, både for fornærmede og for samfunnets trygghet, sier avdelingsdirektør for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet i Kriminalomsorgsdirektoratet, Heidi Bottolfs.

KDI skriver personer dømt for seksuallovbrudd har store individuelle forskjeller i problematikk, behov og risiko for tilbakefall. Noen er ressurssterke, andre har lettere psykisk utviklingshemming, volds- og/ eller rusproblemer og psykiske lidelser. Mange har omfattende behov for bistand til å skaffe bolig, arbeid og opplæring, behandling, sosialt nettverk mv.

De møtes som oftest med fordømmelse av samfunnet eller under straffegjennomføringen. Dette kan gjøre det vanskelig for domfelte å delta i kriminalomsorgens tilbud og i behandling fra helsetjenesten, skriver direktoratet.

Her omtales Kriminalomsorgens strategi om personer dømt for seksuallovbrudd.