Politi­meldingen: Vil utrede å skille politi og påtale­myndighet

Regjeringen foreslår å utrede fordeler og ulemper ved å skille politi og påtalemyndighet.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning
– Det er veldig positivt at behovet for å utrede et skille anerkjennes i meldingen, sier Are Skjold-Frykholm. (Foto: Tuva Bønke Grønning)

Det kommer fram i politimeldingen som ble lagt fram i dag. 

– Det støtter vi og er noe vi har jobbet for lenge. Det er veldig positivt at behovet for å utrede et skille anerkjennes i meldingen. Dette er et spørsmål som trenger en grundig utredning, i form av en NOU, sier Are Skjold-Frykholm, leder for Politijuristene.

Justisminister Monica Mæland (t.v.) og statsminister Erna Solberg la fram politimeldingen (Foto: regjeringen.no)

Med stortingsmeldingen om politiet skal regjeringen peke ut kursen for hvordan politiet skal møte morgendagens kriminalitet.

I meldingen kommer det også fram at Regjeringen ønsker å gjøre politiet til en attraktiv arbeidsgiver også for andre yrkesgrupper som etaten har behov for til å håndtere et endret kriminalitetsbilde, som f.eks. ingeniører, økonomer og psykologer. 

Det foreslås å gi ansatte med sivile utdanninger tilbud om et kortere studie ved Politihøgskolen som grunnlag for begrenset politimyndighet. 

– Det er et godt forslag som betyr at det vil være flere veier til å få politimyndighet. Politiet må rekruttere flere med annen fagbakgrunn enn politiutdanningen, sier Skjold-Frykholm.

– Behov for flere jurister

I meldingen heter det at politiet må tilpasse sin kompetanse til behovet når kriminaliteten endrer seg og det pekes på viktigheten av å rekruttere personer som er utdannet ved universiteter og høyskoler med studieprogrammer innen datateknologi, informasjonssikkerhet, rettsinformatikk mv. 

«Det er også behov for flere jurister, økonomer og psykologer innen forebygging, etterforskning og påtale. Utdanningstilbudet ved PHS må legge til rette for at disse utdanningsgruppene får tilført nødvendig tilleggskompetanse i politifag», heter det i politimeldingen. 

– Når kriminaliteten endrer seg må også politiet endre seg, sier justisminister Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

I meldingen foreslås det også «sikre hensiktsmessig kompetansetilbud til påtalejuristene og vurdere å la Riksadvokaten overta det sentrale ansvaret for kompetansetiltak for påtalemyndigheten i politiet.» 

– Det er veldig bra at man ser behovet for kompetanse. Dette har vi påpekt lenge og vi er glad for at meldingen gir tilslutning til det. Det vil gi en kompetanseheving som likestiller oss mer med andre nordiske land, sier Are Skjold-Frykholm.

Riksadvokaten sentralt ansvar

En arbeidsgruppe nedsatt av Politihøgskolen har utarbeidet forslag til en ny, obligatorisk grunnutdanningsmodell for nytilsatte påtalejurister i politiet. 

«Departementet mener det er viktig med et godt kompetansetilbud på tvers av politidistriktene som kan danne grunnlaget for høy kvalitet i arbeidet som påtalejurist, og vil følge opp dette arbeidet», heter det i meldingen. 

I dag er det Politidirektoratet som har ansvaret for kompetanseutviklingen for påtalejuristene i politiet, mens riksadvokaten har ansvar for kompetansetilbudet til statsadvokatene: 

«Det skal vurderes om riksadvokaten bør gis det sentrale ansvaret for kompetanseutviklingen også for påtalemyndigheten i politiet, slik Påtaleanalyseutvalget foreslo».

– Vi støtter at Riksadvokaten overtar det sentrale ansvaret for kompetansetiltak for påtalemyndigheten i politiet. Det må da også overføres ressurser til det, sier Skjold-Frykholm.

– Når kriminaliteten endrer seg må også politiet endre seg, og politimeldingen viser at politiet står bedre rustet nå enn tidligere. Nå inviterer vi Stortinget til en diskusjon om hvordan vi kan bekjempe kriminalitet på en effektiv måte også i årene som kommer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Les Politimeldingen her