– Med reallønns­nedgang blir økonomi viktig i årets lønns­oppgjør

Ansatte i offentlig sektor har jevnt over hatt en reallønnsnedgang. Både Akademikerne og Unio mener man må ha en høyere ramme for offentlig sektor og at frontfaget ikke skal brukes som en fasit.

Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Akademikerne)
Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Akademikerne)

Da fjorårets lønnsoppgjør ble forhandlet, la man til grunn en prisvekst på 2,8 prosent. I stedet havnet den på 3,5 prosent i fjor, ifølge den foreløpige rapporten til Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

Årslønnsveksten i industrien samlet fra 2020 til 2021 er ifølge rapporten foreløpig beregnet til 3 prosent, mens anslaget for frontfagsrammen var 2,7 prosent ved fjorårets lønnsoppgjør noe offentlig sektor forholdt seg til ved sine oppgjør. Det betyr at ansatte i offentlig sektor jevnt over har hatt en reallønnsnedgang. 

«Særlig undervisningsansatte har hatt en reallønnsnedgang det siste året. Nedgangen er større enn for øvrige grupper selv når man hensyn til at streik i 2021 trekker årslønnsveksten ned», skriver Akademikerne.

– For andre år på rad har årslønnsveksten i industrien blitt bedre enn anslått. Siden privat og offentlig sektor konkurrerer om de samme folkene, bidrar dette til at offentlig sektor får en utfordring med å beholde og rekruttere kompetanse, sier konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg i en pressemelding. 

Prisvekst i år

Utvalget anslår en konsumprisvekst på 2,6 prosent fra 2021 til 2022.

Unio-leder Ragnhild Lied (Foto: Unio)

«Usikkerheten for 2022 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene, men også til i hvilken grad flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som gjorde seg gjeldende internasjonalt i 2021 også vil prege 2022», skriver TBU, som vil legge fram et nytt anslag for prisveksten i mars.

– Med reallønnsnedgang i en krevende periode for mange blir økonomi viktig i årets oppgjør. Nå er de økonomiske utsiktene bedre fordi vi er på vei ut av pandemien. Det gir rom for reallønnsvekst i årets tariffoppgjør, sier Randeberg.

– Dette er en anledning til å redusere det store lønnsgapet til privat sektor. Vi forventer frie forhandlinger mellom likeverdige parter i alle sektorer, hvor lønn forhandles ut fra lokal lønnspolitikk og ikke med frontfaget som fasit, sier hun. 

Unio

Også Unio reagerer på at tallene for offentlig sektor og Unio-leder Ragnhild Lied uttaler at det «bekrefter behovet for en høyere ramme for offentlig sektor».

– Arbeidsgiversiden må her tar ansvar for å snu denne utviklingen og bruke fleksibiliteten i frontfagsmodellen til å øke rammen for offentlig sektor. Da kan vi klare å rekruttere og beholde nok kvalifisert arbeidskraft i de offentlige velferdstjenestene, sier Ragnhild Lied.

– Det er altså fullt mulig å få til en høyere ramme for offentlig sektor godt innenfor det som er frontfagsmodellen. Frontfagsrammen skal være en norm, ikke et gulv eller tak, sier hun i en pressemelding.